Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-05-31
Program jednání 234 kB
144 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.408 129 kB
186 kB
570/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.409 131 kB
186 kB
559/17 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1108)
Příloha č.1 115 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.409
Usnesení č.410 130 kB
188 kB
497/17 Návrh na schválení rozvoje areálu Policie České republiky
Usnesení č.411 130 kB
182 kB
529/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a rozvoj základních registrů veřejné správy a návazných systémů
Usnesení č.412 138 kB
190 kB
554/17 Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
Usnesení č.413 129 kB
188 kB
550/17 Rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období"
Usnesení č.414 133 kB
187 kB
568/17 Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
Příloha č.1 320 kB
140 kB
Příloha č.1 k usnesení č.414
Usnesení č.415 130 kB
182 kB
542/17 Aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
Příloha č.1 183 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.415
Usnesení č.416 127 kB
180 kB
541/17 Návrh na změnu Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní
Usnesení č.417 131 kB
183 kB
548/17 Vyřízení usnesení Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. února 2017 č. 25 a usnesení Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. února 2017 č. 82
Usnesení č.418 128 kB
187 kB
549/17 Vyřízení usnesení Poslanecké sněmovny č. 1550 ze dne 2. února 2017
Usnesení č.419 128 kB
182 kB
563/17 Vyřízení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1603 ze dne 15. března 2017
Usnesení č.420 128 kB
180 kB
543/17 Závěrečné vyhodnocení programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR
Usnesení č.421 131 kB
187 kB
564/17 Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 16. - 20. července 2017
Usnesení č.422 132 kB
182 kB
565/17 Státní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vietnamské socialistické republice ve dnech 5. – 8. června 2017 a pracovní návštěva v Republice Kazachstán ve dnech 9. – 10. června 2017
Usnesení č.423 130 kB
187 kB
582/17 Návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk