Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-05-22
Program jednání 209 kB
111 kB
Dodatek č.1 187 kB
86 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.385 151 kB
202 kB
471/17 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024
Usnesení č.386 130 kB
182 kB
442/17 Návrh usnesení vlády o použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků
Usnesení č.387 132 kB
187 kB
110/17 Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o.
Usnesení č.388 131 kB
184 kB
477/17 Plnění opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců
Usnesení č.389 136 kB
192 kB
493/17 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice
Usnesení č.390 126 kB
186 kB
506/17 Režim student Koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.391 137 kB
192 kB
509/17 Návrh na ratifikaci Opčního protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
Příloha č.1 312 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.391
ikonka - bylo zrušeno usn. 772/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1024/2009
Usnesení č.392 130 kB
186 kB
507/17 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2017
Příloha č.1 118 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.392
Usnesení č.393 147 kB
190 kB
517/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc duben 2017
Usnesení č.394 133 kB
188 kB
518/17 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017
ikonka - bylo změněno Usnesení č.395 129 kB
186 kB
519/17 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015)
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.396 126 kB
180 kB
515/17 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června a 1. července 2017
Usnesení č.397 127 kB
180 kB
489/17 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016
Usnesení č.398 130 kB
184 kB
514/17 Návrh na sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
Usnesení č.399 133 kB
190 kB
504/17 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
Usnesení č.400 127 kB
180 kB
520/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Estonské republiky Jūriho Ratase v České republice ve dnech 22. a 23. května 2017
Usnesení č.401 132 kB
185 kB
524/17 Návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 až 2018
Usnesení č.402 129 kB
183 kB
528/17 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
Usnesení č.403 128 kB
182 kB
527/17 Návrh na účast ministra zahraničních věcí na konferenci Institutu Aspen k západnímu Balkánu a na bilaterálním jednání s ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo v Berlíně dne 31. května 2017
Usnesení č.404 128 kB
181 kB
525/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí v roli předsedy Výboru ministrů Rady Evropy na zasedání Stálé rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě dne 1. června 2017 ve Vídni
Usnesení č.405 Statut Vojenského zpravodajství čj. D381/2017
Usnesení č.406 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D380/2017
Usnesení č.407 127 kB
184 kB
Akční plán Auditu národní bezpečnosti čj. V205/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk