Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-05-03
Program jednání 191 kB
142 kB
Záznam z jednání 115 kB
Usnesení č.327 126 kB
184 kB
338/17 Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací
Usnesení č.328 131 kB
185 kB
438/17 Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1086)
Příloha č.1 126 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.328
Usnesení č.329 130 kB
184 kB
439/17 Návrh poslanců Štěpána Stupčuka, Vladimíra Koníčka, Václava Votavy, Lubomíra Toufara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087)
Příloha č.1 200 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.329
Usnesení č.330 131 kB
184 kB
440/17 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1089)
Příloha č.1 158 kB
84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.330
Usnesení č.331 131 kB
189 kB
444/17 Analýza možného posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích
Usnesení č.332 132 kB
191 kB
449/17 Bezpilotní letecké prostředky (drony), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím
Usnesení č.333 128 kB
184 kB
423/17 Zpráva o možnosti řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech
Usnesení č.334 128 kB
181 kB
432/17 Priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy
Usnesení č.335 133 kB
184 kB
418/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 11/17 o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.
Usnesení č.336 127 kB
184 kB
426/17 Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu
Usnesení č.337 129 kB
185 kB
437/17 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2017 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.338 128 kB
185 kB
413/17 Navýšení rozpočtu Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.339 135 kB
187 kB
422/17 Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 638, k poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 - 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 - 2017, využitím prostředků v roce 2017
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.340 123 kB
180 kB
441/17 Střednědobé vyhodnocení Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020
Usnesení č.341 126 kB
185 kB
428/17 Změna Statutu Státního fondu kinematografie
Příloha č.1 756 kB
479 kB
Příloha č.1 k usnesení č.341
ikonka - mění usnesení usn. 397/2014 , usn. 671/2013 , usn. 140/2013
Usnesení č.342 126 kB
188 kB
446/17 Zahraniční projekty Ministerstva zemědělství „Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky“ a „Podpora environmentálně šetrného agro podnikání“ pro nestátní a neziskové organizace
Usnesení č.343 123 kB
180 kB
448/17 Analýza aktuálních otázek výživného
Usnesení č.344 137 kB
194 kB
412/17 Návrh na obeslání 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 22. – 31. května 2017 v Ženevě
Příloha č.1 115 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.344
Usnesení č.345 127 kB
182 kB
433/17 Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Lucemburském velkovévodství ve dnech 10. – 11. května 2017
Usnesení č.346 126 kB
180 kB
434/17 Oficiální návštěva předsedy vlády Belgického království Charlese Michela v ČR dne 4. května 2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk