Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-04-10
Program jednání 207 kB
108 kB
Dodatek č.1 184 kB
81 kB
Upozornění 121 kB
72 kB
Záznam z jednání 105 kB
Usnesení č.270 129 kB
187 kB
336/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
ikonka - mění usnesení usn. 524/2015
Usnesení č.271 127 kB
184 kB
231/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
Usnesení č.272 124 kB
186 kB
326/17 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Usnesení č.273 133 kB
184 kB
342/17 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/17 o návrhu skupiny 59 senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, některých ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., a některých ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.
Usnesení č.274 139 kB
196 kB
339/17 Návrh na majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička - II. etapa
Příloha č.1 185 kB
133 kB
Příloha č.1 k usnesení č.274
Příloha č.2 177 kB
149 kB
Příloha č.2 k usnesení č.274
ikonka - ruší usnesení usn. 823/2016
Usnesení č.275 131 kB
183 kB
331/17 Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
Usnesení č.276 124 kB
184 kB
332/17 Návrh na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond
Usnesení č.277 173 kB
244 kB
348/17 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: D35 Opatovice - Časy, D35 Časy - Ostrov, I/42 Brno VMO Žabovřeská I - etapa I, D1 0136 Říkovice - Přerov, I/21 Trstěnice - Drmoul, R6 (D6) Nové Strašecí - Řevničov, R6 (D6) Lubenec obchvat, R6 (D6) Řevničov, obchvat, D11 1107 Smiřice - Jaroměř, D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, I/16 Slaný - Velvary, D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice, D55 Otrokovice, obchvat JV
Usnesení č.278 133 kB
184 kB
330/17 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2016
Usnesení č.279 153 kB
194 kB
337/17 Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor
ikonka - ruší usnesení usn. 111/2017
Usnesení č.280 141 kB
194 kB
349/17 Návrh na obeslání 13. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (24. dubna až 5. května 2017, Ženeva, Švýcarská konfederace)
Příloha č.1 196 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.280
Usnesení č.281 129 kB
186 kB
329/17 Aktualizace dokumentace programu č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu
Příloha č.1 57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.281
Usnesení č.282 127 kB
181 kB
369/17 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na Ukrajinu v rámci společné cesty ministrů zahraničních věcí České republiky, Slovenské republiky a Maďarska ve dnech 10. až 12. dubna 2017
Usnesení č.283 129 kB
180 kB
Hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (2016 až 2020/2025) Aktualizovaný text na rok 2017 D249/2017
Usnesení č.284 Návrh na vydání souhlasu se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci čj. D265/2017
Usnesení č.285 128 kB
184 kB
Analýza optimalizace využívání rádiového spektra pro účely obrany pro vytvoření podmínek sdílení spektra pro necivilní a civilní využití čj. V138/2017
Usnesení č.286 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V149/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk