Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-03-29
Program jednání 194 kB
146 kB
Dodatek č.1 138 kB
79 kB
Záznam z jednání 128 kB
Usnesení č.225 133 kB
190 kB
144/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Usnesení č.226 126 kB
186 kB
107/17 Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
Usnesení č.227 124 kB
184 kB
226/17 Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Usnesení č.228 129 kB
186 kB
270/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Usnesení č.229 128 kB
184 kB
299/17 Návrh poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům (sněmovní tisk č. 1046)
Příloha č.1 124 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.229
ikonka - bylo změněno Usnesení č.230 134 kB
188 kB
230/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31 Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.231 130 kB
180 kB
1681/16 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/36 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb
Usnesení č.232 130 kB
186 kB
293/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/02 Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému
Usnesení č.233 131 kB
188 kB
1594/16 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
Usnesení č.234 132 kB
186 kB
1706/16 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Usnesení č.235 131 kB
186 kB
238/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/05 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
Usnesení č.236 130 kB
185 kB
201/17 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Usnesení č.237 131 kB
185 kB
267/17 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/08 Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015
Usnesení č.238 128 kB
186 kB
290/17 O prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2017 a poskytnutí peněžního daru do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
Usnesení č.239 132 kB
184 kB
288/17 Zajištění finančních prostředků na pokračování asistence při přesídlení krajanů a informace o průběhu asistence přesídleným krajanům v roce 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.240 130 kB
188 kB
291/17 Návrh ustanovení Komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 122 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.240
Příloha č.2 120 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.240
ikonka - bylo změněno usn. 740/2019 , usn. 32/2019 , usn. 16/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 834/2015
Usnesení č.241 128 kB
184 kB
275/17 Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované podnikem Vojenské lesy a statky ČR, s. p., podle § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, do vlastnictví obce Luboměř pod Strážnou, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Usnesení č.242 143 kB
186 kB
300/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc únor 2017
Usnesení č.243 127 kB
184 kB
303/17 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
Usnesení č.244 131 kB
184 kB
268/17 Doplnění delegace České republiky ve Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období let 2015 až 2019 - nominace Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí České republiky
Usnesení č.245 130 kB
186 kB
297/17 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a léta následující
Usnesení č.246 128 kB
181 kB
296/17 Účast předsedy vlády na slavnostní připomínce 25. výročí od podpisu Česko-slovensko - německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci v Berlíně dne 3. dubna 2017
Usnesení č.247 126 kB
180 kB
295/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Dánského království Anderse Samuelsena v České republice dne 7. dubna 2017
Usnesení č.248 131 kB
185 kB
284/17 Informace o průběhu a výsledcích 22. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, 12. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (7. až 18. listopadu 2016, Marrákeš, Marocké království)
Usnesení č.249 129 kB
188 kB
311/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.250 128 kB
186 kB
310/17 Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
Usnesení č.251 130 kB
181 kB
315/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu dne 31. března 2017
ikonka - ruší usnesení usn. 216/2017
Usnesení č.252 128 kB
182 kB
320/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na Konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 4. a 5. dubna 2017 v Bruselu
Usnesení č.253 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D204/2017
Usnesení č.254 125 kB
180 kB
Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Protiteroristického balíčku čj. V89/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk