Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-03-22
Program jednání 223 kB
130 kB
Dodatek č.1 193 kB
89 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.198 132 kB
186 kB
102/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.199 131 kB
188 kB
227/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.200 128 kB
186 kB
1389/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.201 130 kB
187 kB
108/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.202 127 kB
186 kB
265/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.203 130 kB
185 kB
255/17 Návrh poslanců Aleny Nohavové, Radky Maxové, Jany Hnykové, Radima Holečka, Jitky Chalánkové, Víta Kaňkovského, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1042)
Příloha č.1 123 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.203
Usnesení č.204 129 kB
185 kB
256/17 Návrh poslanců Rostislava Vyzuly a dalších na vydání zákona o elektronizaci zdravotnictví a o změně zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (zákon o elektronizaci zdravotnictví) (sněmovní tisk č. 1043)
Příloha č.1 128 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.204
Usnesení č.205 128 kB
184 kB
257/17 Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) (sněmovní tisk č. 1045)
Příloha č.1 118 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.205
Usnesení č.206 133 kB
189 kB
258/17 Příspěvek České republiky pro činnosti Globální koalice proti tzv. Islámskému státu a postkonfliktní rekonstrukci Iráku v roce 2017
Usnesení č.207 132 kB
190 kB
200/17 Politika ochrany klimatu v České republice
ikonka - mění usnesení usn. 1121/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.208 138 kB
194 kB
216/17 Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek
Příloha č.1 162 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.208
Příloha č.2 116 kB
25 kB
Příloha č.2 k usnesení č.208
ikonka - bylo změněno usn. 844/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 246/2013
ikonka - mění usnesení usn. 46/2016
Usnesení č.209 128 kB
187 kB
248/17 Změna podmínek zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016 schválených usnesením vlády ČR ze dne 31. 8. 2016 č. 781
Usnesení č.210 131 kB
188 kB
247/17 Změna příslušnosti hospodařit s administrativním areálem 1. máje č. p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna), z Ministerstva obrany na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení č.211 128 kB
186 kB
245/17 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 54)
Příloha č.1 415 kB
Příloha č.1 k usnesení č.211
Usnesení č.212 123 kB
184 kB
241/17 Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů
ikonka - mění usnesení usn. 801/2010
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.213 129 kB
185 kB
252/17 Aktualizace Statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku
Příloha č.1 221 kB
102 kB
Příloha č.1 k usnesení č.213
ikonka - bylo zrušeno usn. 415/2018
ikonka - mění usnesení usn. 48/2016
Usnesení č.214 139 kB
188 kB
249/17 Návrh na obeslání II. a dalších zasedání Mezinárodní konference k přijetí textu Úmluvy o přímé mezinárodní železniční dopravě a informace o průběhu a výsledcích zasedání Mezinárodní konference k přijetí textu Úmluvy o přímé mezinárodní železniční dopravě ve dnech 14. až 18. listopadu 2016 ve Varšavě a analýza přínosu zapojení České republiky do činnosti Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD)
Usnesení č.215 128 kB
181 kB
261/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Polské republice v rámci setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny dne 28. 3. 2017
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.216 128 kB
180 kB
263/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 5. – 6. dubna 2017
ikonka - bylo zrušeno usn. 251/2017
Usnesení č.217 127 kB
182 kB
262/17 Zpráva o účasti předsedy vlády na setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ve Varšavě dne 2. března 2017
Usnesení č.218 126 kB
182 kB
264/17 Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka do Súdánské republiky dne 26. února 2017
Usnesení č.219 131 kB
184 kB
271/17 Návrh opatření k zamezení vzniku případných škod a minimalizace rizik souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu vůči České poště, s. p.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.220 127 kB
184 kB
223/17 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.221 130 kB
183 kB
279/17 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv ve dnech 24. a 25. března 2017 v Římě
Usnesení č.222 128 kB
182 kB
278/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Chorvatské republice ve dnech 28. - 29. března 2017
Usnesení č.223 128 kB
182 kB
277/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice u příležitosti společného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a Hospodářské a sociální rady SR ve dnech 29. – 30. března 2017
Usnesení č.224 127 kB
181 kB
276/17 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Palestiny Rijáda al-Malkího v Praze ve dnech 12. – 14. března 2017.

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk