Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-03-13
Program jednání 215 kB
118 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.181 131 kB
182 kB
112/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.182 131 kB
188 kB
151/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb. o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.183 132 kB
188 kB
139/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.184 129 kB
188 kB
19/17 Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Usnesení č.185 130 kB
182 kB
131/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.186 130 kB
186 kB
140/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.187 131 kB
187 kB
1687/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.188 128 kB
186 kB
153/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.189 127 kB
186 kB
163/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
Usnesení č.190 130 kB
185 kB
236/17 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Mariana Jurečky, Jaroslava Faltýnka a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1033)
Příloha č.1 130 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.190
Usnesení č.191 127 kB
184 kB
240/17 Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z materiálu Posílení systému ochrany Letiště Václava Havla Praha
Usnesení č.192 126 kB
180 kB
243/17 Systemizace služebních a pracovních míst Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a změna systemizace služebních a pracovních míst v Drážní inspekci
Usnesení č.193 129 kB
188 kB
234/17 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017
Příloha č.1 112 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.193
Usnesení č.194 126 kB
186 kB
228/17 Aktualizace Obranné strategie České republiky
ikonka - ruší usnesení usn. 699/2012
Usnesení č.195 130 kB
186 kB
235/17 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2016
Usnesení č.196 127 kB
184 kB
237/17 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Evropského centra pro schopnosti manuální neutralizace výbušných zařízení (European Centre for Manual Neutralization Capabilities)
Usnesení č.197 129 kB
187 kB
232/17 Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk