Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-02-27
Program jednání 226 kB
132 kB
Dodatek č.1 174 kB
76 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.141 131 kB
186 kB
1691/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.142 129 kB
190 kB
83/17 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
Usnesení č.143 130 kB
184 kB
183/17 Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1015)
Příloha č.1 111 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.143
Usnesení č.144 130 kB
184 kB
184/17 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1016)
Příloha č.1 247 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.144
Usnesení č.145 131 kB
186 kB
185/17 Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1019)
Příloha č.1 115 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.145
Usnesení č.146 130 kB
185 kB
186/17 Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
Příloha č.1 113 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.146
Usnesení č.147 130 kB
186 kB
188/17 Návrh poslanců Robina Böhnische, Jany Černochové, Karla Černého, Jiřího Junka, Františka Laudáta, Bohuslava Chalupy, Jana Chvojky, Miroslavy Němcové, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jana Zahradníka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1022)
Příloha č.1 118 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.147
Usnesení č.148 132 kB
189 kB
192/17 Návrh usnesení vlády na uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, ve prospěch kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů a na změnu systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2017
Usnesení č.149 127 kB
182 kB
105/17 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.150 128 kB
186 kB
160/17 Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017
Usnesení č.151 134 kB
188 kB
157/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace I/58 Příbor - Skotnice
ikonka - mění usnesení usn. 158/2015
Usnesení č.152 125 kB
185 kB
106/17 Analýza variant zvýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti
Usnesení č.153 133 kB
184 kB
166/17 Návrh na uspořádání 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO) Životní prostředí a zdraví (Ostrava, 13. až 15. června 2017)
Usnesení č.154 132 kB
188 kB
178/17 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období let 2018 až 2022
Usnesení č.155 139 kB
194 kB
189/17 Návrh systémového řešení zastupování České republiky v řízeních o individuálních a kolektivních oznámeních a stížnostech před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv
Příloha č.1 119 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.155
ikonka - mění usnesení usn. 1104/2001 , usn. 1284/1999 , usn. 796/1999 , usn. 158/2015 , usn. 1024/2009
Usnesení č.156 143 kB
186 kB
190/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc leden 2017
Usnesení č.157 127 kB
182 kB
193/17 Analýza možnosti řešení zadlužení obcí nástroji insolvenčního práva
ikonka - ruší usnesení usn. 540/2014
ikonka - mění usnesení usn. 1121/2016
Usnesení č.158 136 kB
190 kB
171/17 Zpráva o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti
Usnesení č.159 125 kB
184 kB
175/17 Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plukovníka Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.160 134 kB
191 kB
180/17 Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 až 2020 s platností od roku 2017
ikonka - ruší usnesení usn. 599/2011
Usnesení č.161 126 kB
180 kB
197/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Maltské republiky Josepha Muscata v České republice dne 28. února 2017
Usnesení č.162 126 kB
184 kB
207/17 Opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk