Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-02-15
Program jednání 219 kB
128 kB
Dodatek č.1 183 kB
80 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.114 126 kB
180 kB
1708/16 Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Usnesení č.115 57 kB
184 kB
1429/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Usnesení č.116 129 kB
188 kB
46/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně - klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.117 126 kB
186 kB
70/17 Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Usnesení č.118 126 kB
186 kB
71/17 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Usnesení č.119 126 kB
182 kB
132/17 Materiál Aliance Společnost 4.0
Usnesení č.120 128 kB
186 kB
84/17 Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Usnesení č.121 125 kB
184 kB
135/17 Jmenování předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Usnesení č.122 127 kB
186 kB
115/17 Informace o aktuální situaci systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování a návrh dalších opatření
Usnesení č.123 126 kB
186 kB
130/17 Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti
Usnesení č.124 130 kB
187 kB
145/17 Koncepce podpory udržení a rozvoje vojenských tradic v letech 2019 až 2024
Usnesení č.125 132 kB
188 kB
141/17 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu České republiky
Usnesení č.126 137 kB
190 kB
133/17 Návrh na přijetí změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016, a na ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu
Usnesení č.127 127 kB
182 kB
136/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, v zastoupení předsedy vlády, ve Státu Izrael ve dnech 1. až 3. března 2017
Usnesení č.128 130 kB
181 kB
118/17 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 34. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě dne 28. února 2017
Usnesení č.129 128 kB
182 kB
138/17 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 53. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 17. až 19. února 2017
Usnesení č.130 127 kB
182 kB
100/17 Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro odstranění rasové diskriminace

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk