Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-01-25
Program jednání 193 kB
150 kB
Záznam z jednání 124 kB
Usnesení č.52 126 kB
186 kB
1309/16 Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Usnesení č.53 126 kB
186 kB
1419/16 Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Usnesení č.54 128 kB
186 kB
1421/16 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Usnesení č.55 126 kB
185 kB
1709/16 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku na jaderný účet a roční výše příspěvků obcím a pravidla jeho poskytování
Usnesení č.56 131 kB
182 kB
1605/16 Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o systémových nedostatcích Ministerstva pro místní rozvoj při aplikaci stavebního zákona týkající se zajištění faktického výkonu rozhodnutí obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
Usnesení č.57 128 kB
186 kB
50/17 Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Usnesení č.58 129 kB
185 kB
67/17 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.59 174 kB
222 kB
68/17 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad a prosinec 2016
Usnesení č.60 134 kB
184 kB
53/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 07 Liberecká
Usnesení č.61 133 kB
186 kB
54/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 05 Karlovarská
Usnesení č.62 134 kB
186 kB
55/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 01 Středočeská – jihozápad
Usnesení č.63 134 kB
184 kB
56/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 03 Jihočeská
Usnesení č.64 134 kB
184 kB
57/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 11 Jihomoravská
Usnesení č.65 134 kB
188 kB
58/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 09 Pardubická
Usnesení č.66 134 kB
184 kB
59/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 13 Zlínská
Usnesení č.67 134 kB
184 kB
60/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 08 Královéhradecká
Usnesení č.68 134 kB
184 kB
61/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká
Usnesení č.69 134 kB
184 kB
62/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 02 Středočeská - severovýchod
Usnesení č.70 134 kB
184 kB
63/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 04 Plzeňská
Usnesení č.71 133 kB
184 kB
64/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 12 Olomoucká
Usnesení č.72 134 kB
188 kB
65/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská
Usnesení č.73 133 kB
184 kB
66/17 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 10 Vysočina
Usnesení č.74 131 kB
188 kB
22/17 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
Usnesení č.75 128 kB
181 kB
42/17 Návrh usnesení vlády doporučující využívání institutu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených a osob se záznamem v Rejstříku trestů
Usnesení č.76 131 kB
186 kB
48/17 Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Úvěry na nákup půdy a programu Finanční podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin
Usnesení č.77 124 kB
184 kB
24/17 Zřízení pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku
Usnesení č.78 130 kB
186 kB
47/17 Program Proof of Concept z Prioritní osy 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Usnesení č.79 128 kB
186 kB
44/17 Koncepce operační přípravy státního území České republiky
Usnesení č.80 127 kB
185 kB
38/17 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2017
Usnesení č.81 129 kB
183 kB
52/17 Návrh na sjednání Protokolu pozměňujícího smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem
Usnesení č.82 127 kB
181 kB
36/17 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Černé Hoře a v Srbsku ve dnech 1. - 3. února 2017
Usnesení č.83 127 kB
186 kB
45/17 Zpráva o průběhu a výsledcích 66. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (20. – 28. října 2016, Portorož, Slovinsko)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk