Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-01-16
Program jednání 173 kB
118 kB
Dodatek č.1 146 kB
86 kB
Záznam z jednání 113 kB
Usnesení č.24 133 kB
184 kB
1550/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č.25 131 kB
187 kB
1478/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.26 131 kB
186 kB
1485/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
Usnesení č.27 127 kB
186 kB
1397/16 Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů
Usnesení č.28 128 kB
185 kB
1666/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.29 128 kB
186 kB
1667/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.30 128 kB
186 kB
1668/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Usnesení č.31 129 kB
182 kB
7/17 Plán plnění úkolů v oblasti bydlení
Usnesení č.32 130 kB
180 kB
12/17 Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018
Usnesení č.33 126 kB
181 kB
1696/16 Návrh usnesení vlády k Pravidlům systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č.1 331 kB
196 kB
Příloha č.1 k usnesení č.33
Usnesení č.34 130 kB
186 kB
1704/16 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Usnesení č.35 137 kB
192 kB
11/17 Podpora rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím širší spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA)
Usnesení č.36 128 kB
185 kB
2/17 O změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících včetně jeho přílohy
Příloha č.1 728 kB
Příloha č.1 k usnesení č.36
ikonka - mění usnesení usn. 954/2015
Usnesení č.37 128 kB
184 kB
20/17 Návrh programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
ikonka - bylo změněno Usnesení č.38 128 kB
183 kB
10/17 Návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Příloha č.1 112 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.38
Příloha č.2 109 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.38
ikonka - bylo změněno usn. 56/2019 , usn. 538/2018 , usn. 140/2018
ikonka - mění usnesení usn. 629/2014
Usnesení č.39 130 kB
182 kB
8/17 Návrh na doplnění usnesení vlády České republiky ze dne 4. března 2015 č. 161 k návrhu na sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
Příloha č.1 188 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39
ikonka - mění usnesení usn. 161/2015
Usnesení č.40 129 kB
189 kB
17/17 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.41 129 kB
182 kB
9/17 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda v České republice dne 30. listopadu 2016
Usnesení č.42 130 kB
186 kB
33/17 Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017
Usnesení č.43 126 kB
184 kB
32/17 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2016
Usnesení č.44 130 kB
182 kB
29/17 Systemizace služebních a pracovních míst a změna ukazatelů kapitoly Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Příloha č.1 22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.44
Usnesení č.45 126 kB
180 kB
34/17 Návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd České republiky
Usnesení č.46 130 kB
186 kB
27/17 Program ESA BIC Prague
Usnesení č.47 126 kB
180 kB
28/17 Peněžní dar obyvatelstvu Státu Izrael prostřednictvím Židovského národního fondu na posílení kapacit pro předcházení a likvidaci mimořádných událostí
Usnesení č.48 127 kB
180 kB
25/17 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovinské republiky Mira Cerara v České republice ve dnech 22. – 24. ledna 2017
Usnesení č.49 126 kB
180 kB
40/17 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 25. ledna 2017
Usnesení č.50 125 kB
184 kB
Mezinárodní arbitrážní spory týkající se solární problematiky D18/2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk