Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2017-01-09
Program jednání 215 kB
177 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.1 129 kB
187 kB
1678/16 Návrh poslankyň Markéty Adamové, Jitky Chalánkové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 979)
Příloha č.1 172 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1
Usnesení č.2 130 kB
184 kB
1679/16 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)
Příloha č.1 204 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.2
ikonka - bylo změněno Usnesení č.3 134 kB
186 kB
1598/16 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
ikonka - bylo změněno usn. 562/2018
Usnesení č.4 134 kB
188 kB
1165/16 Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón
Usnesení č.5 139 kB
196 kB
1671/16 Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Usnesení č.6 129 kB
186 kB
1712/16 Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
ikonka - bylo změněno Usnesení č.7 163 kB
186 kB
1711/16 Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.8 129 kB
183 kB
1682/16 Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016
Usnesení č.9 130 kB
181 kB
1700/16 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247
ikonka - mění usnesení usn. 247/2015
Usnesení č.10 128 kB
186 kB
1690/16 Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
Příloha č.1 210 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.10
Usnesení č.11 145 kB
198 kB
1680/16 Postup při realizaci aktualizované „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“ v roce 2017
Usnesení č.12 134 kB
184 kB
6/17 1. aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení č.13 132 kB
189 kB
1688/16 Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 - 2020
Usnesení č.14 127 kB
185 kB
4/17 Návrh postupu zpracování procesních modelů prioritních agend
Usnesení č.15 129 kB
184 kB
1676/16 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015
Usnesení č.16 134 kB
184 kB
1697/16 Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 - 2020
Usnesení č.17 128 kB
186 kB
1698/16 Poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy, spojeného s Cenou Václava Havla za lidská práva
Usnesení č.18 126 kB
180 kB
1661/16 Aktualizace Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
Usnesení č.19 130 kB
188 kB
1683/16 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Usnesení č.20 127 kB
186 kB
1649/16 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o vojensko-technické spolupráci
Usnesení č.21 123 kB
180 kB
16/17 Prohlášení vlády ČR k 40. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77
Příloha č.1 122 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.21
Usnesení č.22 O plnění konkrétních opatření k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a dalších bezpečnostních sborů České republiky D916/2016
Usnesení č.23 Poskytnutí peněžního daru Makedonské republice D913/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk