Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-12-19
Program jednání 243 kB
156 kB
Dodatek č.1 180 kB
78 kB
Záznam z jednání 135 kB
Usnesení č.1 148 129 kB
186 kB
938/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 149 128 kB
184 kB
607/16 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Usnesení č.1 150 131 kB
180 kB
1436/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 151 131 kB
185 kB
1437/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 152 132 kB
186 kB
1430/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 153 128 kB
183 kB
1590/16 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.1 154 131 kB
180 kB
1623/16 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Usnesení č.1 155 127 kB
183 kB
1480/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 156 128 kB
184 kB
1554/16 Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Usnesení č.1 157 129 kB
178 kB
1589/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
Usnesení č.1 158 130 kB
182 kB
1636/16 Návrh poslanců Aleny Nohavové, Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)
Příloha č.1 122 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1158
Usnesení č.1 159 128 kB
182 kB
1639/16 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Daniela Hermana a dalších na vydání zákona o turistických značených trasách (sněmovní tisk č. 982)
Příloha č.1 149 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1159
Usnesení č.1 160 131 kB
182 kB
1640/16 Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 983)
Příloha č.1 125 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1160
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 161 129 kB
183 kB
1537/16 Financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu podle zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
ikonka - bylo zrušeno usn. 712/2019
Usnesení č.1 162 132 kB
184 kB
1652/16 Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Usnesení č.1 163 125 kB
182 kB
1620/16 Revize spotřebitelského práva
Usnesení č.1 164 128 kB
178 kB
1630/16 Zapojení České republiky do Středoevropského fondu fondů
Usnesení č.1 165 129 kB
182 kB
1628/16 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2017, tříletý plán a dlouhodobý plán
Usnesení č.1 166 132 kB
183 kB
1585/16 Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025
Usnesení č.1 167 128 kB
178 kB
1591/16 Změna usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek
Příloha č.1 222 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1167
ikonka - mění usnesení usn. 1194/2000
Usnesení č.1 168 132 kB
180 kB
1538/16 Stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu 135V090 – „Strategické investice přímo řízených organizací MZ“
Usnesení č.1 169 131 kB
186 kB
1547/16 Akční plán boje s korupcí na rok 2017
Usnesení č.1 170 123 kB
177 kB
1617/16 Jmenování soudců
Příloha č.1 185 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1170
Usnesení č.1 171 125 kB
182 kB
1651/16 Návrh na schválení seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Příloha č.1 111 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1171
Usnesení č.1 172 128 kB
179 kB
1631/16 Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
Usnesení č.1 173 129 kB
178 kB
1635/16 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Usnesení č.1 174 127 kB
177 kB
1587/16 Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace k 30. listopadu 2016
Usnesení č.1 175 128 kB
178 kB
1629/16 Posouzení návrhu obce Větřní na stanovení městem
Usnesení č.1 176 130 kB
181 kB
1622/16 Návrh na sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou
Usnesení č.1 177 132 kB
182 kB
1625/16 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 178 140 kB
194 kB
1656/16 O změně ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti
Příloha č.1 132 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1178
ikonka - bylo změněno usn. 522/2017
Usnesení č.1 179 133 kB
184 kB
1648/16 Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020
Usnesení č.1 180 127 kB
178 kB
1654/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Japonska Fumio Kishidy v České republice ve dnech 7.-9. ledna 2017
Usnesení č.1 181 129 kB
179 kB
1660/16 Návrh usnesení vlády České republiky k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2017

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk