Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-12-14
Program jednání 263 kB
188 kB
Dodatek č.1 176 kB
77 kB
Záznam z jednání 154 kB
Usnesení č.1 104 130 kB
186 kB
1352/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 105 130 kB
186 kB
1546/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 106 129 kB
183 kB
1384/16 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
Usnesení č.1 107 128 kB
185 kB
1427/16 Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Usnesení č.1 108 131 kB
180 kB
1535/16 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017
Usnesení č.1 109 126 kB
186 kB
1464/16 Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data
Usnesení č.1 110 125 kB
186 kB
1532/16 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.1 111 126 kB
186 kB
1561/16 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.1 112 127 kB
188 kB
1470/16 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Usnesení č.1 113 127 kB
186 kB
1440/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Usnesení č.1 114 129 kB
186 kB
1469/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Usnesení č.1 115 128 kB
186 kB
1471/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 116 127 kB
182 kB
1442/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 117 124 kB
184 kB
1402/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Usnesení č.1 118 130 kB
184 kB
1593/16 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Vítězslava Jandáka, Zdeňka Soukupa, Marka Černocha, Petra Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 961)
Příloha č.1 255 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1118
Usnesení č.1 119 132 kB
185 kB
1600/16 Návrh poslanců Martina Komárka, Marie Benešové, Karla Schwarzenberga, Petra Gazdíka, Ivana Gabala, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 965)
Příloha č.1 134 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1119
Usnesení č.1 120 130 kB
184 kB
1601/16 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 966)
Příloha č.1 201 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1120
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 121 126 kB
186 kB
1616/16 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017
Příloha č.1 486 kB
398 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1121
Příloha č.2 199 kB
116 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1121
Příloha č.3 230 kB
215 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1121
ikonka - bylo změněno usn. 207/2017 , usn. 157/2017
Usnesení č.1 122 125 kB
180 kB
1597/16 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2017 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2017
Příloha č.1 256 kB
188 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1122
Příloha č.2 221 kB
125 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1122
Usnesení č.1 123 126 kB
180 kB
1611/16 Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.1 124 129 kB
182 kB
1612/16 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu dopravy a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
Příloha č.1 279 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1124
Usnesení č.1 125 124 kB
184 kB
1570/16 Audit národní bezpečnosti
Usnesení č.1 126 124 kB
180 kB
1571/16 Stabilita měny a finančních institucí - Audit národní bezpečnosti
Usnesení č.1 127 127 kB
180 kB
1606/16 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
ikonka - ruší usnesení usn. 891/2014
Usnesení č.1 128 126 kB
183 kB
1164/16 Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
Usnesení č.1 129 130 kB
188 kB
1562/16 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021
Usnesení č.1 130 131 kB
190 kB
1577/16 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2016 a návrh jeho zajištění v roce 2017
Usnesení č.1 131 138 kB
192 kB
1580/16 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: - D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek, připojení na D48; - D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 132 129 kB
186 kB
1582/16 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 52)
Příloha č.1 479 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1132
ikonka - bylo změněno usn. 295/2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 133 144 kB
190 kB
1603/16 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
Příloha č.1 42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1133
Příloha č.2 202 kB
96 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1133
ikonka - bylo změněno usn. 553/2019
ikonka - mění usnesení usn. 1138/1999 , usn. 964/2014 , usn. 748/2014 , usn. 922/2012 , usn. 651/2010
Usnesení č.1 134 129 kB
184 kB
1595/16 Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR dle § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, do vlastnictví obcí Doupovské Hradiště a Kozlov, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Usnesení č.1 135 128 kB
184 kB
1560/16 Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu
ikonka - mění usnesení usn. 980/2013
Usnesení č.1 136 131 kB
186 kB
1602/16 Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016
Příloha č.1 122 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1136
Usnesení č.1 137 130 kB
188 kB
1457/16 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
Usnesení č.1 138 129 kB
180 kB
1581/16 Zpráva o realizaci programu 327 220 Výstavba dálnice D8 Praha-Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN
Usnesení č.1 139 127 kB
181 kB
1573/16 4. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Usnesení č.1 140 128 kB
182 kB
1572/16 Metodický pokyn ke zpracování typových plánů
Usnesení č.1 141 126 kB
180 kB
1576/16 Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Zimní světovou univerziádu
Usnesení č.1 142 126 kB
180 kB
1599/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Indické republice ve dnech 18.-20. prosince 2016
Usnesení č.1 143 132 kB
188 kB
1645/16 Návrh na přijetí rozhodnutí hlav států a vlád, zasedajících v Evropské radě, umožňujícího dokončit ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou v Nizozemsku
Usnesení č.1 144 Návrh systemizace služebních míst Bezpečnostní informační služby na rok 2017 čj. D806/2016
Usnesení č.1 145 131 kB
184 kB
Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na rok 2017 s výhledem na rok 2018 V513/2016
ikonka - ruší usnesení usn. 910/2008
Usnesení č.1 146 Informace o vyhodnocení významné veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti "Mobilní 3D radiolokátor (MADR) - nákup" V512/2016
Usnesení č.1 147 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V508/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk