Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-09-12
Program jednání 216 kB
118 kB
Dodatek č.1 184 kB
81 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.810 207 kB
178 kB
1142/16 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019
Usnesení č.811 128 kB
178 kB
1053/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.812 129 kB
176 kB
1182/16 Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 888)
Příloha č.1 116 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.812
Usnesení č.813 133 kB
187 kB
1056/16 Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
Příloha č.1 306 kB
142 kB
Příloha č.1 k usnesení č.813
Usnesení č.814 137 kB
183 kB
1143/16 Návrh na obeslání 17. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Johannesburg, Jihoafrická republika, 24. září – 5. října 2016)
Příloha č.1 117 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.814
Usnesení č.815 129 kB
178 kB
1181/16 Návrh koncepce účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Usnesení č.816 129 kB
180 kB
1163/16 Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL
Usnesení č.817 127 kB
177 kB
1168/16 Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na funkční období let 2017-2022
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.818 130 kB
178 kB
1169/16 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
ikonka - bylo zrušeno usn. 251/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 692/2003
Usnesení č.819 132 kB
180 kB
1161/16 Návrh na obeslání 15. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
Příloha č.1 118 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.819
Usnesení č.820 133 kB
180 kB
1162/16 Návrh na obeslání XXXIII. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní
Příloha č.1 121 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
Usnesení č.821 128 kB
178 kB
1195/16 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.822 130 kB
178 kB
1188/16 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změny závazného ukazatele státního rozpočtu v kapitole 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů v roce 2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.823 135 kB
186 kB
1201/16 Aktualizace Zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
Příloha č.1 182 kB
121 kB
Příloha č.1 k usnesení č.823
ikonka - bylo zrušeno usn. 274/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1070/2015
Usnesení č.824 128 kB
178 kB
1200/16 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie dne 16. září 2016 v Bratislavě
Usnesení č.825 135 kB
180 kB
1180/16 Informace o průběhu a výsledcích 3. mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (22. – 23. července 2016, Vídeň, Rakousko), a návrh na obeslání 28. zasedání smluvních stran tohoto protokolu (10. – 14. října 2016, Kigali, Rwanda)
Příloha č.1 129 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.825

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk