Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-08-24
Program jednání 222 kB
185 kB
Dodatek č.1 163 kB
102 kB
Záznam z jednání 162 kB
Usnesení č.714 126 kB
176 kB
659/16 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení č.715 127 kB
177 kB
660/16 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
Usnesení č.716 129 kB
178 kB
611/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.717 128 kB
178 kB
817/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.718 130 kB
180 kB
885/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.719 124 kB
178 kB
420/16 Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení č.720 124 kB
179 kB
1051/16 Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Usnesení č.721 124 kB
178 kB
1054/16 Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Usnesení č.722 124 kB
176 kB
1079/16 Návrh nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
Usnesení č.723 130 kB
177 kB
1086/16 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 878)
Příloha č.1 127 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.723
Usnesení č.724 130 kB
177 kB
1087/16 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 879)
Příloha č.1 118 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.724
Usnesení č.725 266 kB
178 kB
1042/16 Bílá místa kybernetické bezpečnosti České republiky
Usnesení č.726 129 kB
178 kB
919/16 Návrh na řešení požadavků předpokládaného dalšího zvyšování počtu žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby pro rok 2017 a následující léta, ve vztahu k personální kapacitě Národního bezpečnostního úřadu
Usnesení č.727 132 kB
181 kB
1050/16 Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu
Usnesení č.728 131 kB
177 kB
1049/16 Zrušení usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 710, k Záměru přechodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků
ikonka - ruší usnesení usn. 710/2013
Usnesení č.729 136 kB
182 kB
1034/16 Iniciativa Průmysl 4.0
Usnesení č.730 125 kB
177 kB
1040/16 Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu
Usnesení č.731 131 kB
181 kB
1074/16 Návrh na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole Ministerstva vnitra v roce 2016
Usnesení č.732 131 kB
178 kB
1027/16 Návrh na vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva obrany o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu České republiky
Usnesení č.733 128 kB
178 kB
1071/16 Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky - Medaile Za hrdinství in memoriam
Usnesení č.734 129 kB
176 kB
1072/16 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.735 137 kB
185 kB
1080/16 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ve znění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, a o zrušení usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 709, k činnosti a složení Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 709/2013
ikonka - mění usnesení usn. 621/2015
Usnesení č.736 133 kB
180 kB
1029/16 Zpráva o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení č.737 128 kB
178 kB
1024/16 Závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2012 až 2015
Usnesení č.738 132 kB
182 kB
1010/16 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017 za období let 2013 až 2015 a návrh úkolů na nejbližší období
Usnesení č.739 128 kB
176 kB
1061/16 Zpráva o stavu zemědělství v České republice v roce 2015
Usnesení č.740 128 kB
177 kB
1038/16 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2015
Usnesení č.741 129 kB
176 kB
1059/16 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016
Usnesení č.742 128 kB
177 kB
1084/16 Žádost o udělení souhlasu kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných výdajů
Usnesení č.743 129 kB
177 kB
1077/16 Žádost kapitoly Českého statistického úřadu o udělení souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu č. 145 01 Pořízení a technická obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu
Usnesení č.744 127 kB
178 kB
1026/16 Jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a v Evropské bance pro obnovu a rozvoj
Usnesení č.745 137 kB
185 kB
1067/16 Návrh na obeslání 26. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
Příloha č.1 125 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.745
Příloha č.2 120 kB
53 kB
Příloha č.2 k usnesení č.745
Usnesení č.746 132 kB
178 kB
1088/16 Návrh na sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
Usnesení č.747 134 kB
180 kB
1089/16 Návrh na sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. října 2015)
Usnesení č.748 131 kB
180 kB
1046/16 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
Usnesení č.749 129 kB
178 kB
1073/16 Změna usnesení vlády z dne 12. dubna 2006 č. 391, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (financování)
Příloha č.1 116 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.749
ikonka - mění usnesení usn. 391/2006
Usnesení č.750 128 kB
178 kB
1101/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.751 128 kB
178 kB
1102/16 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, v Krajských hygienických stanicích Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Jihomoravského kraje a v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky
Usnesení č.752 131 kB
182 kB
1093/16 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2015
Usnesení č.753 128 kB
178 kB
1115/16 Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.754 129 kB
178 kB
1094/16 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
Usnesení č.755 131 kB
180 kB
1117/16 Návrh mimořádného opatření ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Usnesení č.756 130 kB
180 kB
1097/16 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
Usnesení č.757 126 kB
177 kB
1104/16 Návrh na účast předsedy vlády na summitu států Visegrádské skupiny ve Varšavě dne 26. srpna 2016
Usnesení č.758 128 kB
178 kB
1105/16 Návrh účasti ministra zahraničních věcí na vystoupení ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny na Ministerstvu zahraničních věcí Maďarské republiky dne 29. srpna 2016
Usnesení č.759 129 kB
178 kB
1109/16 Účast delegace České republiky na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Postupimi dne 1. září 2016
Usnesení č.760 127 kB
178 kB
1103/16 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Bratislavě ve dnech 2. a 3. září 2016
Usnesení č.761 127 kB
178 kB
1120/16 Oficiální návštěva spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 25. srpna 2016
Usnesení č.762 130 kB
179 kB
1110/16 Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Brazilské federativní republice na zahájení XXXI. Letních olympijských her ve dnech 3. až 7. srpna 2016
Usnesení č.763 129 kB
178 kB
1108/16 Pracovní návštěva lucemburského velkovévody Henriho, monackého knížete Alberta II. a lichtenštejnského prince Aloise v České republice ve dnech 12. až 15. května 2016
Usnesení č.764 226 kB
180 kB
1106/16 Poskytnutí dobrovolného příspěvku prostřednictvím Mechanismu Athena na výcvik libyjské pobřežní a námořní stráže v rámci rozšířeného mandátu mise EUNAVFOR Libya - operace Sophia
Usnesení č.765 131 kB
178 kB
1138/16 Jmenování komisaře účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Usnesení č.766 130 kB
178 kB
1137/16 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., v rámci programu Provozní úvěry poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk