Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-05-30
Program jednání 224 kB
131 kB
Dodatek č.1 189 kB
85 kB
Dodatek č.2 175 kB
76 kB
Záznam z jednání 122 kB
Usnesení č.474 128 kB
176 kB
648/16 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 799)
Příloha č.1 148 kB
69 kB
Příloha č.1 k usnesení č.474
Usnesení č.475 131 kB
178 kB
649/16 Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 807)
Příloha č.1 133 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.475
Usnesení č.476 128 kB
176 kB
650/16 Návrh poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Davida Kádnera, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího Štětiny, Augustina Karla Andrleho Sylora a Karla Fiedlera na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací (sněmovní tisk č. 808)
Příloha č.1 190 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.476
Usnesení č.477 147 kB
190 kB
576/16 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021
Usnesení č.478 132 kB
180 kB
474/16 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
Usnesení č.479 127 kB
181 kB
579/16 Návrh opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR a vyjádření finančních potřeb jejich realizace
ikonka - bylo změněno Usnesení č.480 128 kB
180 kB
657/16 Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.481 134 kB
180 kB
642/16 Významná veřejná zakázka Servisní podpora pro letouny Airbus A 319-115CJ – ustanovení hodnotící komise
Usnesení č.482 134 kB
179 kB
633/16 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku s názvem "ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery"
Usnesení č.483 128 kB
176 kB
577/16 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení č.484 127 kB
176 kB
578/16 Zpráva o fungování elektronických tržišť za rok 2015
Usnesení č.485 129 kB
176 kB
658/16 Změna usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 26 o aktualizované Koncepci integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
ikonka - mění usnesení usn. 26/2016
Usnesení č.486 134 kB
180 kB
654/16 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/16 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.487 126 kB
176 kB
632/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 1. června 2016
Usnesení č.488 131 kB
177 kB
631/16 Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 3. - 7. června 2016
Usnesení č.489 129 kB
178 kB
652/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Šrí Lanky Mangaly Samaraweery v České republice ve dnech 8.-11. června 2016
Usnesení č.490 127 kB
176 kB
634/16 Návrh na změnu zmocnění pro zastupování České republiky ve Stálém výboru Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
Usnesení č.491 135 kB
182 kB
653/16 Návrh na sjednání Dohody o hospodářském partnerství mezi partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
ikonka - ruší usnesení usn. 277/2009
Usnesení č.492 129 kB
182 kB
636/16 Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
Usnesení č.493 125 kB
178 kB
668/16 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Usnesení č.494 137 kB
182 kB
673/16 Účast České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017
Usnesení č.495 134 kB
180 kB
674/16 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/16 o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.496 131 kB
177 kB
651/16 Návrh na uskutečnění summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Praze dne 8. června 2016 a na uskutečnění konference Prague European Summit v Praze ve dnech 6.-8. června 2016
Usnesení č.497 129 kB
178 kB
676/16 Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.498 127 kB
178 kB
696/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Francii v souvislosti s účastí na ministerském setkání k Blízkovýchodnímu mírovému procesu dne 3. června 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 657/2016
Usnesení č.499 128 kB
178 kB
697/16 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk