Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-05-02
Program jednání 178 kB
128 kB
Dodatek č.1 133 kB
75 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.383 133 kB
184 kB
256/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.384 128 kB
177 kB
364/16 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.385 131 kB
181 kB
502/16 Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 770)
Příloha č.1 212 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.385
Usnesení č.386 129 kB
180 kB
503/16 Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 772)
Příloha č.1 167 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.386
Usnesení č.387 130 kB
181 kB
504/16 Návrh poslance Stanislava Berkovce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 774)
Příloha č.1 126 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.387
Usnesení č.388 127 kB
180 kB
505/16 Návrh poslanců Marka Černocha a Olgy Havlové na vydání zákona proti inkluzi ve školství (sněmovní tisk č. 776)
Příloha č.1 123 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.388
Usnesení č.389 129 kB
180 kB
513/16 Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777)
Příloha č.1 143 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.389
Usnesení č.390 128 kB
180 kB
512/16 Schválení maximální nepřekročitelné nabídkové ceny veřejné zakázky Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu
Usnesení č.391 131 kB
185 kB
379/16 Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedostatečném rozsahu
Usnesení č.392 129 kB
181 kB
501/16 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030
Usnesení č.393 127 kB
180 kB
510/16 Návrh Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE
Usnesení č.394 133 kB
182 kB
508/16 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 8/16 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 265 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.394
Usnesení č.395 124 kB
180 kB
492/16 Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové
Usnesení č.396 135 kB
180 kB
517/16 Návrh na sjednání Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
Usnesení č.397 132 kB
184 kB
509/16 Návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov (Havana, 8. května 2014)
Usnesení č.398 128 kB
180 kB
495/16 Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství v Praze ve dnech 3. - 4. května 2016
Usnesení č.399 136 kB
186 kB
497/16 Návrh na obeslání 2. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-2) (Nairobi, Keňa, 23. - 27. května 2016)
Příloha č.1 195 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.399
Usnesení č.400 126 kB
182 kB
494/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Chorvatské republiky Miro Kovače v České republice ve dnech 5. - 6. května 2016
Usnesení č.401 127 kB
176 kB
516/16 Pracovní návštěva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve Spolkové republice Německo dne 17. dubna 2016
Usnesení č.402 134 kB
182 kB
522/16 Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
Usnesení č.403 124 kB
180 kB
537/16 Návrh na doplnění překladů názvu Česko do databází OSN

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk