Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-04-27
Program jednání 228 kB
138 kB
Dodatek č.1 177 kB
77 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.354 131 kB
178 kB
224/16 Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.355 128 kB
176 kB
461/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Usnesení č.356 135 kB
183 kB
488/16 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
Usnesení č.357 129 kB
180 kB
482/16 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
Usnesení č.358 131 kB
180 kB
454/16 Zvýšení finančních prostředků na úhradu nákladů vzniklých podle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.359 128 kB
176 kB
476/16 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích
Usnesení č.360 129 kB
176 kB
480/16 Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2016 až 2019
Usnesení č.361 131 kB
183 kB
459/16 Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů
Příloha č.1 854 kB
Příloha č.1 k usnesení č.361
Usnesení č.362 127 kB
176 kB
479/16 Změna Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Příloha č.1 154 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.362
ikonka - mění usnesení usn. 1055/2014
Usnesení č.363 132 kB
184 kB
443/16 Zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 887, k návrhu multilaterárních příspěvků České republiky v souvislosti se současnou migrační situací v Evropské unii
Usnesení č.364 127 kB
181 kB
448/16 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Usnesení č.365 132 kB
176 kB
294/16 Odůvodnění veřejné zakázky R35 (D35) Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum
Usnesení č.366 124 kB
180 kB
450/16 Seznam významných veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
Usnesení č.367 124 kB
176 kB
486/16 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2016 v resortu Ministerstva zdravotnictví
Usnesení č.368 153 kB
194 kB
485/16 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc březen 2016
Usnesení č.369 128 kB
178 kB
481/16 Analýza hrozeb pro Českou republiku
Usnesení č.370 129 kB
176 kB
483/16 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
Usnesení č.371 130 kB
182 kB
453/16 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2016, kapitoly Ministerstva vnitra
Usnesení č.372 128 kB
175 kB
478/16 Návrh na poskytnutí příspěvku do rozpočtu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států na léta 2016 a 2017
Usnesení č.373 128 kB
177 kB
489/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a ministra zemědělství v Nigerijské federativní republice a v Senegalské republice ve dnech 10. až 14. května 2016
Usnesení č.374 136 kB
182 kB
487/16 Návrh na obeslání 69. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 23. až 28. května 2016 v Ženevě
Příloha č.1 114 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.374
Usnesení č.375 128 kB
182 kB
444/16 Státní návštěva prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy v České republice ve dnech 14. a 15. března 2016
Usnesení č.376 130 kB
177 kB
491/16 Oficiální návštěva prezidenta Černé Hory Filipa Vujanoviće v České republice ve dnech 5. až 8. dubna 2016
Usnesení č.377 128 kB
176 kB
490/16 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera v České republice ve dnech 11. a 12. dubna 2016
Usnesení č.378 128 kB
178 kB
496/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy viceprezidenta Íránské islámské republiky a předsedy Íránské organizace pro atomovou energii Alí Akbara Sálehího v České republice ve dnech 2. a 3. května 2016
Usnesení č.379 124 kB
174 kB
515/16 Návrh na jmenování předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.380 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s další zpravodajskou službou cizí moci čj. D197/2016
Usnesení č.381 127 kB
175 kB
Zapojení České republiky do činnosti NATO Centra of Excellence pro kontrarozvědnou činnost v Krakově čj. V186/2016

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk