Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-04-18
Program jednání 216 kB
120 kB
Dodatek č.1 179 kB
78 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.334 131 kB
181 kB
170/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.335 131 kB
181 kB
173/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Usnesení č.336 132 kB
178 kB
190/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.337 131 kB
181 kB
438/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.338 130 kB
176 kB
435/16 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
Příloha č.1 123 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.338
ikonka - bylo změněno Usnesení č.339 143 kB
186 kB
441/16 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019
ikonka - bylo změněno usn. 371/2017
Usnesení č.340 129 kB
178 kB
434/16 Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2016 a poskytnutí peněžních darů do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2016
Usnesení č.341 127 kB
176 kB
425/16 Koncepce činnosti Grantové agentury České republiky na léta 2016 – 2020.
Usnesení č.342 126 kB
174 kB
431/16 Zpráva o plnění úkolů obsažených v Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Usnesení č.343 128 kB
176 kB
442/16 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
Usnesení č.344 126 kB
175 kB
415/16 Jmenování členky Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, zastupující Ministerstvo financí
Usnesení č.345 128 kB
177 kB
423/16 Podpis Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě s výhradou ratifikace
Usnesení č.346 132 kB
180 kB
427/16 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
ikonka - bylo změněno Usnesení č.347 131 kB
180 kB
428/16 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
ikonka - bylo změněno usn. 1039/2016
Usnesení č.348 127 kB
176 kB
416/16 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Evropského centra taktické vzdušné přepravy (European Tactical Airlift Centre)
Usnesení č.349 127 kB
177 kB
424/16 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice dne 2. března 2016
Usnesení č.350 127 kB
175 kB
470/16 Návrh na jmenování do hodnosti generálů
Usnesení č.351 128 kB
176 kB
471/16 Návrh na jmenování a propůjčení hodností generálů
Usnesení č.352 128 kB
176 kB
462/16 Návrh účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, severských a baltských zemí (tzv. NB8) v Lotyšsku ve dnech 21. a 22. dubna 2016
Usnesení č.353 125 kB
176 kB
Návrh usnesení vlády ke způsobu řešení úpadku právnických osob, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk