Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-04-11
Program jednání 195 kB
148 kB
Dodatek č.1 138 kB
78 kB
Záznam z jednání 125 kB
Usnesení č.308 131 kB
182 kB
216/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.309 129 kB
177 kB
411/16 Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)
Příloha č.1 126 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.309
Usnesení č.310 130 kB
182 kB
129/16 Strategická průmyslová zóna Přerov - Bochoř
Usnesení č.311 129 kB
174 kB
388/16 Podepsání Dodatku č. 1 k Investiční smlouvě uzavřené dne 29. července 2014 mezi společností Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a agenturou CzechInvest
Usnesení č.312 131 kB
177 kB
396/16 Akční plán 2016 - 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice na léta 2012 až 2020
Usnesení č.313 129 kB
174 kB
389/16 Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období let 2017 až 2025, ZEMĚ
Usnesení č.314 127 kB
176 kB
393/16 Řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací
ikonka - ruší usnesení usn. 220/2015
Usnesení č.315 128 kB
180 kB
1610/15 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k otázce protiprávního zajišťování cizinců a dalšího porušování jejich práv
Usnesení č.316 124 kB
176 kB
375/16 Informace o významných veřejných zakázkách zadávaných v roce 2016 v resortu Ministerstva zemědělství
Usnesení č.317 124 kB
176 kB
381/16 Informace o významných veřejných zakázkách podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které byly nebo mají být zahájeny v roce 2016 v resortu Ministerstva vnitra, v jím řízených orgánech a jemu podřízených orgánech a organizacích
Usnesení č.318 124 kB
178 kB
395/16 Seznam všech významných veřejných zakázek resortu dopravy za rok 2016
Usnesení č.319 133 kB
180 kB
380/16 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2015
Usnesení č.320 125 kB
173 kB
391/16 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015
Usnesení č.321 128 kB
174 kB
390/16 Návrh na odvolání a jmenování členů Státní volební komise
Usnesení č.322 123 kB
179 kB
412/16 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.323 132 kB
180 kB
392/16 Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
Usnesení č.324 129 kB
180 kB
409/16 Návrh na udělení souhlasu vlády s členstvím České republiky v Evropském seskupení pro územní spolupráci Nové železniční spojení Drážďany – Praha ESÚS
Usnesení č.325 133 kB
179 kB
401/16 Návrh na obeslání zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů k problematice drog a k pracovní návštěvě ministra zdravotnictví ve Spojených státech amerických
Usnesení č.326 129 kB
178 kB
413/16 Účast předsedy vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 15. a 16. dubna 2016
Usnesení č.327 126 kB
178 kB
414/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 14. dubna 2016
Usnesení č.328 129 kB
174 kB
385/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nikaragujské republiky Samuela Santose Lópeze v České republice ve dnech 18. a 19. dubna 2016
Usnesení č.329 129 kB
177 kB
400/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generální ředitelky Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Iriny Bokovové v České republice ve dnech 15. až 17. května 2016
Usnesení č.330 128 kB
174 kB
386/16 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy Evropské rady Donalda Tuska v České republice dne 16. února 2016
Usnesení č.331 134 kB
178 kB
374/16 Informace o průběhu a výsledcích 21. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 11. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (30. listopadu až 11. prosince 2015, Paříž, Francouzská republika) a návrh na sjednání Pařížské dohody k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Usnesení č.332 127 kB
177 kB
421/16 Účast ministra zahraničních věcí na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 15. a 16. dubna 2016
Usnesení č.333 126 kB
178 kB
433/16 Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk