Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-03-21
Program jednání 184 kB
134 kB
Upozornění 222 kB
73 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.239 131 kB
182 kB
1177/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.240 129 kB
182 kB
1524/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.241 127 kB
182 kB
257/16 Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Usnesení č.242 126 kB
181 kB
111/16 Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku
Usnesení č.243 129 kB
180 kB
318/16 Návrh poslankyně Markéty Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
Příloha č.1 129 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.243
Usnesení č.244 126 kB
180 kB
255/16 Návrh na jmenování předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Usnesení č.245 130 kB
182 kB
59/16 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025
Usnesení č.246 127 kB
180 kB
299/16 Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022
Usnesení č.247 130 kB
182 kB
308/16 Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
Usnesení č.248 127 kB
180 kB
313/16 Významná veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Letoun dvojího řízení L-159 T2“
Usnesení č.249 126 kB
176 kB
278/16 Žádost o souhlas vlády s převodem regionálních drah - Čížkovice - Obrnice a Dolní Bousov - Kopidlno
Příloha č.1 402 kB
Příloha č.1 k usnesení č.249
Usnesení č.250 130 kB
182 kB
316/16 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a žádost o souhlas s uzavřením dohody o narovnání majetkoprávních vztahů (celek 48)
Příloha č.1 457 kB
Příloha č.1 k usnesení č.250
Usnesení č.251 145 kB
189 kB
312/16 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2016
Usnesení č.252 132 kB
184 kB
305/16 Návrh na odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
Usnesení č.253 130 kB
176 kB
323/16 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 575 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
ikonka - mění usnesení usn. 575/2013
Usnesení č.254 126 kB
180 kB
300/16 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2016
Usnesení č.255 128 kB
176 kB
326/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 23. – 24. března 2016
Usnesení č.256 127 kB
181 kB
301/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael a na Palestinských územích ve dnech 3. až 5. dubna 2016
Usnesení č.257 127 kB
177 kB
332/16 Zřízení Programu Ministerstva vnitra na podporu členských států EU a států v evropském sousedství čelících významným migračním tlakům
Usnesení č.258 128 kB
180 kB
331/16 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pching v České republice ve dnech 28. - 30. března 2016
Usnesení č.259 Návrhy na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V137/2016
Usnesení č.260 147 kB
182 kB
K plnění opatření dle usnesení vlády č. 127 ze dne 23. února 2015 čj. V104/2016-KRP

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk