Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-01-25
Program jednání 347 kB
152 kB
Dodatek č.1 144 kB
86 kB
Dodatek č.2 132 kB
76 kB
Záznam z jednání 128 kB
Usnesení č.45 130 kB
181 kB
60/16 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
ikonka - bylo změněno Usnesení č.46 130 kB
182 kB
1603/15 Zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky
ikonka - bylo změněno usn. 208/2017
Usnesení č.47 128 kB
179 kB
1661/15 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.48 134 kB
184 kB
1648/15 1. dílčí zpráva o implementaci Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR
Příloha č.1 221 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.48
Příloha č.2 121 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.48
ikonka - bylo zrušeno usn. 415/2018
ikonka - bylo změněno usn. 213/2017
Usnesení č.49 130 kB
178 kB
1629/15 Aktualizovaný ,,Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice”
Usnesení č.50 135 kB
184 kB
1617/15 Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce
Usnesení č.51 127 kB
180 kB
1261/15 Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
Usnesení č.52 127 kB
180 kB
1255/15 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2014
Usnesení č.53 122 kB
178 kB
55/16 1. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
Usnesení č.54 124 kB
178 kB
48/16 Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
Usnesení č.55 129 kB
180 kB
39/16 Změna závazně určených časových parametrů programu č. 235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic
ikonka - mění usnesení usn. 906/2010
Usnesení č.56 132 kB
183 kB
40/16 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku s názvem "FN v Motole - rekonstrukce a přístavba polikliniky III" v zadávacím řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce a přístavby polikliniky ve Fakultní nemocnici v Motole
Usnesení č.57 128 kB
181 kB
51/16 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Egyptské arabské republice a Sultanátu Omán ve dnech 30. ledna až 2. února 2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.58 126 kB
180 kB
34/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Makedonské republice ve dnech 9. - 10. února 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 95/2016
Usnesení č.59 128 kB
180 kB
35/16 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 52. bezpečnostní konferenci v Mnichově v termínu 12. – 14. února 2016
Usnesení č.60 128 kB
181 kB
31/16 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Usnesení č.61 129 kB
182 kB
47/16 Zpráva o průběhu a výsledcích Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji
Usnesení č.62 132 kB
181 kB
57/16 Zpráva o průběhu a výsledcích šestého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Bonn, Spolková republika Německo, 9. – 14. listopadu 2015)
Usnesení č.63 125 kB
180 kB
68/16 Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
Usnesení č.64 205 kB
154 kB
66/16 Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další
Usnesení č.65 125 kB
180 kB
62/16 Návrh na změnu systemizace služebních míst v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Usnesení č.66 138 kB
188 kB
67/16 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 925/2011
Usnesení č.67 126 kB
180 kB
64/16 Návrh na darování vojenského materiálu vládě Spojených států amerických za účelem podpory iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil v boji proti ozbrojencům tzv. Islámského státu
Příloha č.1 221 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.67
Usnesení č.68 125 kB
180 kB
65/16 Návrh na darování vojenského materiálu vládě Jordánského hášimovského království
Příloha č.1 167 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.68
Usnesení č.69 125 kB
181 kB
63/16 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 26. ledna 2016
Usnesení č.70 169 kB
215 kB
69/16 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad a prosinec 2015
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
1395/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1465/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
59/16 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025
5/16 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
44/16 Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti INA Lanškroun, s. r. o.
50/16 Koncepce vězeňství do roku 2025
1557/15 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství
1591/15 Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra provedením služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu a kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního místa náměstka ministra vnitra pro státní službu
1626/15 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Analytický, rešeršní a monitorovací systém NBÚ"
1627/15 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Podpora a rozvoj konzulárních systémů ePasy MZV a EVC2 MZV v letech 2016 – 2019"
29/16 Analýza fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí
4/16 Dílčí informace o předpokládaných nákladech a aktuální výši finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností na hnědouhelných lomech
56/16 Informace o postupu plnění usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016
30/16 Zpráva o plnění úkolů Státní energetické koncepce (předložil ministr průmyslu a obchodu)
1643/15 Informace o usneseních z 20. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (předložil ministr průmyslu a obchodu)
33/16 Zpráva o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly (předložil ministr zdravotnictví)
36/16 Zpráva o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice (předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)
45/16 Informace o nákladech složek IZS spojené s řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice 2014-2015 (předložili ministři vnitra a obrany)
58/16 Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2015 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložil ministr vnitra)
41/16 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS-SIS II v letech 2016 - 2018“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)
42/16 Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Zabezpečení provozuschopnosti a pozáručního servisu mikrovlnných zařízení MV“, formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)
52/16 Informace o veřejné zakázce zadávané státním podnikem Vojenský technický ústav, s. p. (předložil ministr obrany)
53/16 Informace o veřejné zakázce „Opravárenský prvek KALICH“ (předložil ministr obrany)
54/16 Informace o veřejné zakázce „Technická podpora provozu ŠIS – Aplikační programové vybavení“ (předložil ministr obrany)
76/16 Informace o právním postavení předsedy a místopředsedů Energetického regulačního úřadu (předložil ministr vnitra)
79/16 Informace o vyslání českých policistů na území Slovinska za účelem výpomoci při tzv. migrační vlně (předložil ministr vnitra)
80/16 Informace o vývoji kriminality od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 (předložil ministr vnitra)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk