Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2016-01-18
Program jednání 337 kB
140 kB
Dodatek č.1 208 kB
112 kB
Dodatek č.2 175 kB
76 kB
Záznam z jednání 139 kB
Usnesení č.20 124 kB
172 kB
650/15 Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování
Usnesení č.21 125 kB
174 kB
1642/15 Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu
Usnesení č.22 131 kB
172 kB
1631/15 Návrh poslanců Davida Kádnera, Marka Černocha, Martina Lanka, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 675)
Příloha č.1 125 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.22
Usnesení č.23 130 kB
172 kB
27/16 Návrh poslance Marka Ženíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 676)
Příloha č.1 137 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.23
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.24 133 kB
179 kB
1646/15 Návrh usnesení vlády k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu
Příloha č.1 201 kB
154 kB
Příloha č.1 k usnesení č.24
Příloha č.2 116 kB
19 kB
Příloha č.2 k usnesení č.24
ikonka - bylo zrušeno usn. 487/2019
ikonka - ruší usnesení usn. 930/2011 , usn. 563/2011
Usnesení č.25 133 kB
178 kB
1653/15 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání Národního elektronického nástroje (NEN)
Příloha č.1 302 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.25
ikonka - bylo změněno Usnesení č.26 144 kB
185 kB
1645/15 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
ikonka - bylo změněno usn. 485/2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.27 141 kB
180 kB
11/16 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 261)
Příloha č.1 210 kB
104 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
ikonka - bylo změněno usn. 595/2016
ikonka - mění usnesení usn. 9/2012 , usn. 320/2013 , usn. 94/2012
Usnesení č.28 128 kB
174 kB
25/16 Dopravní napojení strategické průmyslové zóny Bochoř
Usnesení č.29 129 kB
174 kB
20/16 Žádost o souhlas vlády s převodem a směnou nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 45)
Příloha č.1 521 kB
Příloha č.1 k usnesení č.29
Usnesení č.30 131 kB
174 kB
2/16 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015
Usnesení č.31 132 kB
174 kB
1660/15 Vyhodnocení účinnosti intervencí Agentury pro sociální začleňování od doby jejího vzniku do současnosti a informace o plánované realizaci Individuálních systémových projektů v letech 2016 až 2022
ikonka - bylo změněno Usnesení č.32 126 kB
172 kB
1/16 Změna Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Příloha č.1 121 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.32
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019
ikonka - mění usnesení usn. 630/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.33 125 kB
172 kB
1638/15 Závěrečná zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009 až 2015
ikonka - bylo změněno usn. 590/2017
Usnesení č.34 126 kB
172 kB
1636/15 Jmenování člena dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo financí
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.35 130 kB
174 kB
1649/15 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
ikonka - bylo zrušeno usn. 556/2018
Usnesení č.36 134 kB
180 kB
24/16 Návrh na přijetí změn přílohy A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 15. května 2015
Usnesení č.37 134 kB
178 kB
1280/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.38 126 kB
174 kB
1559/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko - environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ikonka - bylo změněno Usnesení č.39 127 kB
178 kB
1551/15 Návrh změn Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 214 kB
144 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.40 128 kB
180 kB
1628/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 47)
Příloha č.1 468 kB
Příloha č.1 k usnesení č.40
Usnesení č.41 131 kB
184 kB
1199/15 Návrh projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.
Příloha č.1 248 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.41
Usnesení č.42 127 kB
174 kB
49/16 Memorandum o spolupráci mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc.
Usnesení č.43 128 kB
174 kB
46/16 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.44 Koncepce bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k vietnamské minoritě čj. D629/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk