Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-12-21
Program jednání 216 kB
178 kB
Dodatek č.1 145 kB
85 kB
Záznam z jednání 158 kB
Usnesení č.1 055 130 kB
176 kB
1342/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
Usnesení č.1 056 129 kB
176 kB
1396/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 057 129 kB
176 kB
1336/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 058 132 kB
177 kB
1318/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 059 133 kB
178 kB
1315/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 060 131 kB
176 kB
1586/15 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
Usnesení č.1 061 126 kB
175 kB
1585/15 Návrh nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.1 062 128 kB
176 kB
1566/15 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Usnesení č.1 063 130 kB
175 kB
1593/15 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.
Usnesení č.1 064 130 kB
174 kB
1594/15 Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Soni Markové, Stanislava Mackovíka, Pavla Kováčika a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 660)
Příloha č.1 123 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1064
Usnesení č.1 065 127 kB
176 kB
1511/15 Návrh na založení státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 066 150 kB
180 kB
1544/15 Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.1 067 140 kB
182 kB
Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022
Usnesení č.1 068 127 kB
170 kB
1497/15 Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Usnesení č.1 069 130 kB
176 kB
1128/15 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 127 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1069
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 070 139 kB
183 kB
1436/15 Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
Příloha č.1 181 kB
121 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1070
Příloha č.2 190 kB
136 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1070
ikonka - bylo změněno usn. 823/2016
Usnesení č.1 071 125 kB
176 kB
1546/15 Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu
Usnesení č.1 072 130 kB
179 kB
1538/15 Významná veřejná zakázka Servisní podpora letounů L - 410 všech verzí provozovaných Armádou České republiky - ustanovení hodnotící komise
Usnesení č.1 073 133 kB
182 kB
1567/15 Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2016
Usnesení č.1 074 129 kB
176 kB
1579/15 Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
Usnesení č.1 075 126 kB
174 kB
1570/15 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
Usnesení č.1 076 127 kB
175 kB
1556/15 Doplnění vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 077 134 kB
179 kB
1596/15 Aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu
ikonka - bylo změněno usn. 853/2017
ikonka - mění usnesení usn. 752/2013
Usnesení č.1 078 130 kB
174 kB
1560/15 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2016, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 121 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1078
Příloha č.2 127 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1078
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 079 134 kB
178 kB
1592/15 Návrh usnesení vlády, kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebních míst některých vedoucích služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad
ikonka - bylo zrušeno usn. 993/2016
Usnesení č.1 080 130 kB
176 kB
1587/15 Platové náležitosti finančního arbitra ke dni 1. listopadu 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 081 129 kB
175 kB
1583/15 Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
Příloha č.1 234 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1081
ikonka - bylo změněno usn. 541/2017
ikonka - mění usnesení usn. 495/2015
Usnesení č.1 082 133 kB
182 kB
1590/15 Plány pro zvládání povodňových rizik
Usnesení č.1 083 131 kB
176 kB
1597/15 Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry
Usnesení č.1 084 130 kB
174 kB
1571/15 Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 22. listopadu 1995 č. 673
ikonka - ruší usnesení usn. 673/1995
Usnesení č.1 085 131 kB
176 kB
1539/15 Úprava splátek návratné finanční výpomoci městu Kolín v rámci Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, ev.č. ISPROFIN 322050 1094
Usnesení č.1 086 127 kB
174 kB
1562/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na II. Zimní olympijské hry mládeže
Usnesení č.1 087 128 kB
176 kB
1604/15 Souhlas s vysláním příslušníků Policie České republiky do Slovinské republiky a do Makedonské republiky a s poskytnutím peněžního daru Makedonské republice
Usnesení č.1 088 135 kB
180 kB
1606/15 Zajištění informování o evropských záležitostech po 1. lednu 2016
Příloha č.1 38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1088
ikonka - ruší usnesení usn. 208/2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 089 134 kB
182 kB
1621/15 Návrh usnesení vlády o dalším zabezpečení areálu muničního skladu u Vrbětic
ikonka - bylo změněno usn. 646/2016
Usnesení č.1 090 130 kB
176 kB
1622/15 Návrh postupu při zmírňování některých následků způsobených řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice
Usnesení č.1 091 125 kB
174 kB
1620/15 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Usnesení č.1 092 127 kB
174 kB
1619/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 13. ledna 2016
Usnesení č.1 093 128 kB
180 kB
1625/15 Návrh kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance - opětovné projednání
ikonka - mění usnesení usn. 1007/2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 094 128 kB
174 kB
Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2025 čj. V391/2015
ikonka - bylo změněno usn. 758/2019
Usnesení č.1 095 Postup při řešení smluvních vztahů mezi Českou republikou - Správou státních hmotných rezerv a společností VIKTORIAGRUPPE, Aktiengesellschaft čj. D613/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk