Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-12-14
Program jednání 265 kB
186 kB
Dodatek č.1 180 kB
78 kB
Dodatek č.2 179 kB
78 kB
Záznam z jednání 146 kB
Usnesení č.1 020 129 kB
180 kB
1121/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 021 133 kB
178 kB
1352/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
Usnesení č.1 022 124 kB
174 kB
1237/15 Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Usnesení č.1 023 127 kB
176 kB
1491/15 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.1 024 127 kB
175 kB
1512/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 025 124 kB
176 kB
1523/15 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
Usnesení č.1 026 125 kB
173 kB
1343/15 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.1 027 129 kB
177 kB
1492/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 028 128 kB
176 kB
1555/15 Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona o detenčních centrech pro nelegální migranty v cizích státech (sněmovní tisk č. 657)
Příloha č.1 141 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1028
Usnesení č.1 029 132 kB
172 kB
1515/15 Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
Usnesení č.1 030 134 kB
178 kB
1516/15 Východiska pro určení gesce ke směrnici Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)
Usnesení č.1 031 127 kB
177 kB
1549/15 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
Příloha č.1 830 kB
770 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1031
Příloha č.2 251 kB
166 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1031
Příloha č.3 236 kB
224 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1031
Usnesení č.1 032 125 kB
175 kB
1543/15 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016
Příloha č.1 269 kB
206 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1032
Příloha č.2 264 kB
203 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1032
Usnesení č.1 033 130 kB
180 kB
1537/15 Akční plán boje s korupcí na rok 2016
Usnesení č.1 034 135 kB
180 kB
1530/15 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a o posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 035 133 kB
178 kB
1526/15 Plán rekonstrukce objektů, v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, pro rok 2016 s výhledem do roku 2020
ikonka - bylo změněno usn. 840/2016
Usnesení č.1 036 129 kB
176 kB
1525/15 Aktualizace dokumentace Programu 234 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení
Příloha č.1 156 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1036
Usnesení č.1 037 137 kB
176 kB
1461/15 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy České republiky, s.p. a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
Usnesení č.1 038 175 kB
176 kB
1494/15 Schválení seznamů věcí, které budou předmětem přechodu vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Usnesení č.1 039 128 kB
178 kB
1552/15 Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády
Příloha č.1 119 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1039
ikonka - mění usnesení usn. 534/1998
Usnesení č.1 040 126 kB
177 kB
1553/15 Návrh změn Statutu Legislativní rady vlády
Příloha č.1 187 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1040
ikonka - mění usnesení usn. 534/1998
Usnesení č.1 041 130 kB
178 kB
1547/15 Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2015
Příloha č.1 126 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1041
Příloha č.2 108 kB
56 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1041
Usnesení č.1 042 129 kB
176 kB
1521/15 Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2015
Příloha č.1 124 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1042
Usnesení č.1 043 130 kB
176 kB
1519/15 Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2015
Příloha č.1 120 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1043
Usnesení č.1 044 126 kB
178 kB
1541/15 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.1 045 130 kB
179 kB
1535/15 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2015 a návrh jeho zajištění v roce 2016
Usnesení č.1 046 129 kB
177 kB
1527/15 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016
Usnesení č.1 047 135 kB
180 kB
1520/15 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických stran a politických hnutí
Usnesení č.1 048 131 kB
178 kB
1486/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Správy státních hmotných rezerv České republiky a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo
Příloha č.1 258 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1048
Usnesení č.1 049 131 kB
178 kB
1536/15 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise č. RD3/2013/003/CZ, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Usnesení č.1 050 127 kB
178 kB
1505/15 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy
Usnesení č.1 051 126 kB
176 kB
1514/15 Návrh na odvolání a jmenování náhradníků členů Státní volební komise
Usnesení č.1 052 131 kB
178 kB
1576/15 Realizace přesídlení 153 osob irácké státní příslušnosti z Irácké republiky a Libanonu do České republiky na základě žádosti Nadačního fondu Generace 21
Usnesení č.1 053 123 kB
176 kB
1575/15 Amazon - návrh memoranda k realizaci investic společnosti v České republice
Usnesení č.1 054 127 kB
178 kB
1577/15 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. - 18. prosince 2015 v Bruselu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk