Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-12-07
Program jednání 221 kB
180 kB
Záznam z jednání 145 kB
Usnesení č.989 127 kB
170 kB
1498/15 Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
Usnesení č.990 131 kB
176 kB
1173/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.991 131 kB
176 kB
1298/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.992 129 kB
174 kB
806/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.993 132 kB
176 kB
1227/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.994 126 kB
172 kB
1477/15 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.995 131 kB
171 kB
1499/15 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 649)
Příloha č.1 124 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.995
Usnesení č.996 130 kB
174 kB
963/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center
Usnesení č.997 129 kB
175 kB
1042/15 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/23 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR“
Usnesení č.998 131 kB
173 kB
728/15 Stanovisko Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy a Povodí Ohře ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/11 „Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství“
Usnesení č.999 129 kB
173 kB
961/15 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/40 „Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav“
Usnesení č.1 000 130 kB
174 kB
1039/15 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.14/26 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova"
Usnesení č.1 001 129 kB
174 kB
107/15 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy“
Usnesení č.1 002 128 kB
173 kB
773/15 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 14/21 „Peněžní prostředky určené na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah“
Usnesení č.1 003 131 kB
174 kB
330/15 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/39 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace"
Usnesení č.1 004 128 kB
174 kB
331/15 Stanovisko a návrh opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závětu Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.14/04 "Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost"
Usnesení č.1 005 128 kB
173 kB
974/15 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/22 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách"
Usnesení č.1 006 133 kB
178 kB
1474/15 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 007 127 kB
176 kB
1473/15 Návrh kolektivní dohody vyššího stupně
ikonka - bylo změněno usn. 1093/2015
Usnesení č.1 008 128 kB
175 kB
1405/15 Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
Usnesení č.1 009 130 kB
176 kB
1290/15 Koncepce podpory umění na léta 2015 – 2020
Usnesení č.1 010 132 kB
175 kB
1501/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu – předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jmenování členů výběrové komise
Příloha č.1 257 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1010
Usnesení č.1 011 132 kB
176 kB
1485/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo
Příloha č.1 258 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1011
Usnesení č.1 012 130 kB
174 kB
1479/15 Návrh na zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Úřadu práce ČR do zdrojů financování programu 013 030 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR“
Usnesení č.1 013 134 kB
174 kB
1500/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/15 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "ve vlastnictví státu"
Usnesení č.1 014 130 kB
174 kB
1489/15 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2016 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2017 a 2018
Usnesení č.1 015 130 kB
174 kB
1488/15 Poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí formou peněžních darů v roce 2015 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.1 016 127 kB
172 kB
1476/15 Informace o průběhu bezpečnostní konference v Berlíně ve dnech 17. a 18. listopadu 2015
Usnesení č.1 017 138 kB
180 kB
1540/15 Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v roce 2015
Usnesení č.1 018 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V407/2015
Usnesení č.1 019 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V408/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk