Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-12-02
Program jednání 157 kB
99 kB
Dodatek č.1 154 kB
91 kB
Dodatek č.2 145 kB
82 kB
Upozornění 127 kB
72 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.974 132 kB
176 kB
1236/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.975 129 kB
175 kB
1312/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.976 132 kB
176 kB
1426/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.977 131 kB
178 kB
1440/15 Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - bylo změněno Usnesení č.978 151 kB
196 kB
1448/15 Národní program snižování emisí České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 917/2019
Usnesení č.979 131 kB
176 kB
1424/15 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice
Usnesení č.980 129 kB
176 kB
1433/15 Zpráva o stavu plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
Příloha č.1 214 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.980
Usnesení č.981 127 kB
173 kB
1434/15 3. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Usnesení č.982 127 kB
173 kB
1437/15 Závěrečné vyhodnocení programu č. 129 120 Podpora prevence před povodněmi II (II. etapa programu Prevence před povodněmi)
Usnesení č.983 129 kB
176 kB
1450/15 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Ivo Šrámkem v zastoupení ministra zahraničních věcí na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 3. a 4. prosince 2015 v Bělehradě
Usnesení č.984 132 kB
178 kB
1120/15 Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele
Usnesení č.985 133 kB
178 kB
1458/15 Jmenování členů výběrové komise na služební místo hlavního hygienika České republiky s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Usnesení č.986 135 kB
176 kB
1466/15 Návrh usnesení vlády ke schválení podání návrhu na vstup České republiky jako vedlejšího účastníka do řízení vedených u Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věcech T- 382/15 Greenpeace Energy a další v. Komise a T - 356/15 Rakousko v. Komise
Usnesení č.987 128 kB
175 kB
1502/15 Provozní podpora pro obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu před 1. lednem 2013
Usnesení č.988 222 kB
178 kB
1487/15 Zvýšení příspěvku České republiky do Svěřeneckého fondu Evropské unie pro Afriku

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk