Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-11-20
Program jednání 236 kB
148 kB
Dodatek č.1 189 kB
86 kB
Dodatek č.2 187 kB
85 kB
Záznam z jednání 150 kB
Usnesení č.929 130 kB
176 kB
861/15 Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
Usnesení č.930 129 kB
176 kB
1411/15 Návrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Marty Semelové, Ivo Pojezného, Vojtěcha Filipa, Karla Šidla, Miroslava Opálky a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona o úředním jazyce České republiky (sněmovní tisk č. 629)
Příloha č.1 130 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.930
Usnesení č.931 130 kB
176 kB
1412/15 Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (sněmovní tisk č. 630)
Příloha č.1 127 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.931
Usnesení č.932 129 kB
176 kB
1413/15 Návrh poslanců Daniela Korteho, Martina Novotného, Lukáše Pletichy, Petra Adama, Václava Klučky, Miloslava Janulíka, Ivana Gabala a dalších na vydání zákona o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky a profily v souvislosti s prováděním forenzní analýzy DNA (zákon o DNA) (sněmovní tisk č. 635)
Příloha č.1 147 kB
85 kB
Příloha č.1 k usnesení č.932
Usnesení č.933 127 kB
175 kB
1414/15 Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona o Horské službě České republiky (sněmovní tisk č. 636)
Příloha č.1 125 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.933
Usnesení č.934 130 kB
176 kB
1400/15 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2015
Příloha č.1 115 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.934
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.935 126 kB
169 kB
1287/15 Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 188/2016
Usnesení č.936 129 kB
176 kB
1416/15 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016
Usnesení č.937 132 kB
176 kB
1415/15 Dotační programy zemědělství pro rok 2016, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.938 129 kB
176 kB
1406/15 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020
Usnesení č.939 129 kB
176 kB
1418/15 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva na posílení rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.940 132 kB
177 kB
1393/15 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.941 131 kB
178 kB
1369/15 Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)
ikonka - bylo zrušeno usn. 469/2020
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.942 132 kB
177 kB
1391/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jmenování členů výběrové komise na služební místo předsedy - vedoucího služebního úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Příloha č.1 253 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.942
Usnesení č.943 125 kB
174 kB
1403/15 Návrh na změnu systemizace v Ministerstvu průmyslu a obchodu a ve Státní energetické inspekci
Usnesení č.944 129 kB
177 kB
1377/15 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
Usnesení č.945 125 kB
174 kB
1401/15 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2015
Usnesení č.946 131 kB
177 kB
1392/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů
Usnesení č.947 125 kB
174 kB
1402/15 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Usnesení č.948 129 kB
175 kB
1381/15 Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury v kontextu dokončení transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce
Usnesení č.949 141 kB
184 kB
1404/15 Návrh na obeslání 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 11. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (30. listopadu – 11. prosince 2015, Paříž, Francie)
Příloha č.1 121 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.949
Usnesení č.950 137 kB
179 kB
1421/15 Návrh na obeslání 32. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se koná v Ženevě ve dnech 8. až 10. prosince 2015
Příloha č.1 123 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.950
Usnesení č.951 129 kB
175 kB
1419/15 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na inaugurační den 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, pořádaný v Paříži dne 30. listopadu 2015
Usnesení č.952 128 kB
175 kB
1420/15 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 1. - 2. prosince 2015
Usnesení č.953 130 kB
175 kB
1365/15 Zpráva o účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na Konferenci na vysoké úrovni k migrační trase přes východní Středomoří a západní Balkán dne 8. 10. 2015 v Lucemburku
ikonka - bylo změněno Usnesení č.954 142 kB
186 kB
1427/15 Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
Příloha č.1 682 kB
Příloha č.1 k usnesení č.954
ikonka - bylo změněno usn. 36/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 818/2013 , usn. 543/2008 , usn. 321/2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.955 127 kB
176 kB
1429/15 Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.956 131 kB
178 kB
1430/15 Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC
Usnesení č.957 127 kB
175 kB
1431/15 Poskytnutí peněžního daru Mezinárodnímu centru pro rozvoj migračních politik (ICMPD) na realizaci projektu podpory státní správy pro stabilizaci vnitřně vysídlených osob na Ukrajině
Usnesení č.958 127 kB
176 kB
1432/15 Poskytnutí dalších peněžních darů do zahraničí k realizaci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2015
Usnesení č.959 133 kB
177 kB
1425/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/15 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.960 130 kB
176 kB
1447/15 Návrh na dočasné posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bejrútu a uvolnění mimořádných finančních prostředků
Usnesení č.961 144 kB
192 kB
1445/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2015
Usnesení č.962 131 kB
178 kB
1443/15 Zajištění finančních prostředků na pokračování asistence při přesídlení krajanů v roce 2016 a informace o průběhu asistence přesídleným krajanům ve 2. pololetí roku 2015
Usnesení č.963 128 kB
176 kB
1446/15 Rozpočtové opatření pro rok 2015 kapitoly 314 Ministerstva kultury pro Státní fond kinematografie účelově na dofinancování schématu podpory filmových pobídek
Usnesení č.964 133 kB
180 kB
1456/15 Kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. v roce 2015
Usnesení č.965 131 kB
177 kB
1457/15 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu na rok 2015
Usnesení č.966 127 kB
176 kB
1452/15 Návrh na uskutečnění zahraniční cesty ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové v zastoupení ministra zahraničních věcí za účelem účasti na pohřbu bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta v Hamburku (Spolková republika Německo) konaného dne 23. listopadu 2015
Usnesení č.967 131 kB
176 kB
1449/15 Návrh na uskutečnění oficiální pracovní návštěvy prezidentky Korejské republiky Pak Kun-hje v České republice a summitu zemí Visegrádské skupiny a Korejské republiky ve dnech 1. – 4. 12. 2015
Usnesení č.968 130 kB
178 kB
1454/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.969 131 kB
178 kB
1453/15 Navýšení prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v kapitole Ministerstva zahraničních věcí na rok 2015 v souvislosti se zvýšením rozpočtu výdajů na platy včetně příslušenství podle usnesení vlády ze dne 23. září 2015 č. 748
ikonka - mění usnesení usn. 480/2014
Usnesení č.970 Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost čj. V341/2015
Usnesení č.971 Návrh systemizace služebních míst Bezpečnostní informační služby na rok 2016 čj. D401/2015
Usnesení č.972 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D441/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk