Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-10-26
Program jednání 212 kB
172 kB
Záznam z jednání 142 kB
Usnesení č.848 128 kB
174 kB
1059/15 Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Usnesení č.849 129 kB
174 kB
1058/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Usnesení č.850 131 kB
175 kB
964/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Usnesení č.851 128 kB
173 kB
1068/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.852 129 kB
174 kB
1314/15 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2016
Usnesení č.853 126 kB
174 kB
1095/15 Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Usnesení č.854 129 kB
174 kB
1291/15 Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
Usnesení č.855 128 kB
172 kB
1292/15 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Usnesení č.856 128 kB
174 kB
1310/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Usnesení č.857 128 kB
174 kB
1190/15 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015
Usnesení č.858 130 kB
174 kB
1309/15 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2015
Usnesení č.859 139 kB
184 kB
1116/15 Informace o přípravě významné veřejné zakázky Pořizování licencí k produktům VMware a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
Příloha č.1 205 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.859
Příloha č.2 193 kB
21 kB
Příloha č.2 k usnesení č.859
Usnesení č.860 132 kB
175 kB
1308/15 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit podnik DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územních samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 181 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.860
Usnesení č.861 136 kB
180 kB
1204/15 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení č.862 129 kB
172 kB
1143/15 Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 až 2017
Usnesení č.863 129 kB
174 kB
1193/15 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky a objemu prostředků na jejich platy na rok 2016
Usnesení č.864 130 kB
174 kB
1200/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 42)
Příloha č.1 277 kB
Příloha č.1 k usnesení č.864
Usnesení č.865 132 kB
176 kB
1238/15 Návrh usnesení vlády o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Příloha č.1 221 kB
97 kB
Příloha č.1 k usnesení č.865
ikonka - ruší usnesení usn. 1542/2005
Usnesení č.866 131 kB
168 kB
1282/15 Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.867 127 kB
174 kB
1260/15 Informace o průběhu a výsledcích 104. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 1. až 13. června 2015)
Usnesení č.868 129 kB
173 kB
1246/15 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.869 160 kB
208 kB
1311/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc červenec, srpen a září 2015
Usnesení č.870 131 kB
175 kB
1306/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstva vnitra
Usnesení č.871 133 kB
178 kB
1214/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Úřadu průmyslového vlastnictví
Usnesení č.872 131 kB
176 kB
1288/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Českého báňského úřadu
Usnesení č.873 131 kB
178 kB
1313/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky, kapitoly Úřadu vlády
Usnesení č.874 131 kB
176 kB
1289/15 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014
Usnesení č.875 134 kB
176 kB
1285/15 Návrh na obeslání 38. zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výzkum, vědu a kulturu (UNESCO) (Paříž, 3. až 18. listopadu 2015)
Usnesení č.876 136 kB
176 kB
1264/15 Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko - euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Bonn, Spolková republika Německo, 9. až 14. listopadu 2015)
Příloha č.1 116 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.876
ikonka - mění usnesení usn. 599/2012
Usnesení č.877 129 kB
168 kB
1283/15 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Evropsko - asijského summitu (ASEM) v Lucemburku ve dnech 4. až 6. listopadu 2015
Usnesení č.878 129 kB
175 kB
1331/15 Návrh usnesení vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka Ministerstva životního prostředí
Usnesení č.879 130 kB
170 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 822, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 822/2015
Usnesení č.880 Návrh aktualizace priorit činnosti Bezpečnostní informační služby čj. D393/2015
Usnesení č.881 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci čj. D385/2015
Usnesení č.882 Doplnění strategických potravinových zásob České republiky čj. V322/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk