Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-10-12
Program jednání 355 kB
148 kB
Dodatek č.1 192 kB
88 kB
Dodatek č.2 180 kB
78 kB
Záznam z jednání 135 kB
Usnesení č.798 126 kB
174 kB
1117/15 Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Usnesení č.799 128 kB
171 kB
557/15 Návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.800 125 kB
174 kB
1122/15 Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy
ikonka - bylo změněno usn. 928/2015
Usnesení č.801 128 kB
174 kB
483/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Usnesení č.802 131 kB
174 kB
1212/15 Návrh poslanců Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 596)
Příloha č.1 199 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.802
Usnesení č.803 130 kB
174 kB
1213/15 Návrh poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)
Příloha č.1 139 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.803
Usnesení č.804 128 kB
169 kB
1183/15 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu kultury, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zemědělství, Státním oblastním archivu v Třeboni, Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a v Úřadu pro ochranu osobních údajů
Příloha č.1 84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.804
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.805 132 kB
175 kB
1125/15 Změna usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 862, k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., v rámci projektu Seed Fond
ikonka - bylo zrušeno usn. 343/2018
ikonka - mění usnesení usn. 862/2011
Usnesení č.806 132 kB
176 kB
1124/15 Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období let 2015 a 2016
Usnesení č.807 131 kB
178 kB
1110/15 Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
Příloha č.1 113 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.807
Usnesení č.808 128 kB
174 kB
1119/15 Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
Usnesení č.809 129 kB
172 kB
1176/15 Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016
Usnesení č.810 132 kB
173 kB
711/15 Návrh Koncepce sociálního bydlení České republiky na léta 2015 až 2025
ikonka - mění usnesení usn. 1056/2014
Usnesení č.811 127 kB
176 kB
1191/15 Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2015
Usnesení č.812 124 kB
173 kB
1192/15 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.813 128 kB
174 kB
1194/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Bosně a Hercegovině a v Chorvatské republice ve dnech 14. až 16. října 2015
Usnesení č.814 129 kB
174 kB
1208/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky Wang I v České republice ve dnech 13. a 14. října 2015
Usnesení č.815 128 kB
174 kB
1195/15 Zpráva o pracovním setkání ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny, Lucemburského velkovévodství a Lotyšské republiky v Praze dne 21. září 2015
Usnesení č.816 124 kB
174 kB
1231/15 Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
Usnesení č.817 135 kB
177 kB
1229/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/15 o návrhu skupiny 19 senátorů na zrušení ustanovení § 10 odst. 3 a 5 zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Usnesení č.818 137 kB
178 kB
1230/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 14/15 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 7 na zrušení slova "2,75 násobek" v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2003 Sb., pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu a ustanovení § 3a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2013 Sb., pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu
Usnesení č.819 128 kB
174 kB
1228/15 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 14. až 16. října 2015 v Bruselu
Usnesení č.820 134 kB
178 kB
1222/15 Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Petrohrad, Ruská federace, 2. až 6. listopadu 2015)
Příloha č.1 114 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
Usnesení č.821 132 kB
178 kB
1221/15 Návrh na obeslání 27. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1. až 5. listopadu 2015, Dubaj, Spojené arabské emiráty)
Příloha č.1 118 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.821
ikonka - bylo změněno Usnesení č.822 128 kB
177 kB
1243/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno usn. 879/2015
Usnesení č.823 59 kB
174 kB
1252/15 Návrh nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.824 133 kB
177 kB
1253/15 Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - mění usnesení usn. 621/2015
Usnesení č.825 131 kB
177 kB
1254/15 Situace investice společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd, v průmyslové zóně Mošnov

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk