Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-09-23
Program jednání 195 kB
148 kB
Dodatek č.1 139 kB
78 kB
Záznam z jednání 124 kB
Usnesení č.745 126 kB
169 kB
60/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.746 126 kB
168 kB
58/15 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Usnesení č.747 131 kB
176 kB
226/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.748 163 kB
206 kB
1070/15 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 203 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.748
Příloha č.2 30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.748
ikonka - bylo změněno usn. 831/2016
ikonka - mění usnesení usn. 769/2014 , usn. 117/2012
Usnesení č.749 132 kB
178 kB
1070/15 Doprovodné usnesení
Usnesení č.750 130 kB
171 kB
1069/15 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017 a 2018
Usnesení č.751 129 kB
171 kB
1062/15 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018
Usnesení č.752 130 kB
175 kB
521/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.753 129 kB
174 kB
878/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.754 129 kB
174 kB
965/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.755 130 kB
175 kB
1137/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.756 129 kB
175 kB
1138/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.757 131 kB
174 kB
1131/15 Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem
Usnesení č.758 128 kB
175 kB
1127/15 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
Usnesení č.759 127 kB
176 kB
1118/15 Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
Usnesení č.760 129 kB
174 kB
1136/15 Komentář České republiky ke Třetí zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikou
Usnesení č.761 131 kB
178 kB
1107/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě
Usnesení č.762 133 kB
176 kB
1132/15 Návrh na obeslání Summitu k boji proti tzv. Islámského státu (ISIL) a násilnému extremismu a k pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojených státech amerických
Usnesení č.763 128 kB
174 kB
1126/15 Zpráva o mimořádném summitu předsedů vlád členských států Visegrádské skupiny v Praze dne 4. září 2015
Usnesení č.764 128 kB
175 kB
1135/15 Informace o průběhu a výsledcích 39. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
Usnesení č.765 133 kB
175 kB
1145/15 Vyjádření vlády k návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 11/15
Příloha č.1 307 kB
91 kB
Příloha č.1 k usnesení č.765
Usnesení č.766 127 kB
174 kB
1161/15 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. září 2015 v Bruselu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk