Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-08-31
Program jednání 204 kB
104 kB
Dodatek č.1 186 kB
84 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.713 130 kB
170 kB
813/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.714 129 kB
170 kB
117/15 Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Usnesení č.715 128 kB
171 kB
1031/15 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2014
Usnesení č.716 134 kB
171 kB
1033/15 Změna příslušnosti hospodaření k majetkovým účastem státu na hospodaření společnosti ČEZ, a.s., a společnosti E.ON SE, z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí
Usnesení č.717 132 kB
174 kB
1038/15 Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Příloha č.1 67 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.717
Usnesení č.718 135 kB
173 kB
1036/15 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v nabídkovém řízení na výběr dopravce pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň - Most
Usnesení č.719 124 kB
167 kB
1032/15 Doplnění Koncepce zahraniční politiky České republiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.720 134 kB
172 kB
1045/15 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1064, k návrhu na jmenování meziresortních komisí týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 115 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.720
Příloha č.2 112 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.720
ikonka - bylo zrušeno usn. 547/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1064/2014
Usnesení č.721 129 kB
171 kB
1040/15 Informace o průběhu a výsledcích 12. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a se změnami přílohy A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatými v Ženevě dne 15. května 2015
Usnesení č.722 128 kB
171 kB
12/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.723 129 kB
171 kB
1055/15 Vyslovení souhlasu s průjezdy jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v září 2015
Usnesení č.724 126 kB
170 kB
1008/15 Opatření pro efektivní využití kapacity Tiskárny Ministerstva vnitra
Usnesení č.725 132 kB
174 kB
1050/15 Návrh dalšího postupu ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky Brno v roce 2015 a v následujících letech
Usnesení č.726 126 kB
171 kB
1066/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Srbské republice ve dnech 1. a 2. září 2015
Usnesení č.727 126 kB
172 kB
1067/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice dne 7. září 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk