Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-08-20
Program jednání 217 kB
180 kB
Záznam z jednání 145 kB
Usnesení č.645 129 kB
170 kB
672/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.646 129 kB
171 kB
812/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.647 130 kB
172 kB
1005/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.648 125 kB
170 kB
800/15 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích
Usnesení č.649 130 kB
170 kB
1002/15 Návrh poslankyně Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 556)
Příloha č.1 124 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.649
Usnesení č.650 130 kB
170 kB
1003/15 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 557)
Příloha č.1 134 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.650
Usnesení č.651 130 kB
170 kB
1004/15 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 558)
Příloha č.1 125 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.651
Usnesení č.652 127 kB
170 kB
979/15 Druhá zpráva o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR
Usnesení č.653 134 kB
176 kB
1001/15 Zařazení projektových záměrů Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS určených k podpoře z ESIF mezi projekty naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
Usnesení č.654 139 kB
178 kB
962/15 Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
Příloha č.1 721 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.654
Příloha č.2 286 kB
23 kB
Příloha č.2 k usnesení č.654
ikonka - mění usnesení usn. 680/2014
Usnesení č.655 130 kB
172 kB
935/15 Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 - 2020
Usnesení č.656 128 kB
172 kB
865/15 Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“
Usnesení č.657 129 kB
171 kB
976/15 Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.657
Příloha č.2 20 kB
Příloha č.2 k usnesení č.657
Příloha č.3 11 kB
Příloha č.3 k usnesení č.657
Usnesení č.658 131 kB
172 kB
946/15 Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené usnesením vlády ČR č. 7 ze dne 7.1.2015, k významné veřejné zakázce s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“
Příloha č.1 182 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.658
Usnesení č.659 128 kB
170 kB
956/15 Odůvodnění veřejné zakázky R35 hranice okresu Šumperk - Mohelnice
Usnesení č.660 128 kB
170 kB
973/15 Odůvodnění veřejné zakázky silnice I/53 Lechovice, obchvat - realizace stavebních prací
Usnesení č.661 128 kB
170 kB
997/15 Odůvodnění veřejné zakázky I/11 Opava, severní obchvat – východní část
Usnesení č.662 135 kB
174 kB
925/15 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídky uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: Dálnice D8 oprava AB vozovky km 5,151 až -2,248 L
Usnesení č.663 129 kB
171 kB
983/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 44)
Příloha č.1 359 kB
Příloha č.1 k usnesení č.663
ikonka - bylo změněno Usnesení č.664 135 kB
172 kB
960/15 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 260)
Příloha č.1 220 kB
119 kB
Příloha č.1 k usnesení č.664
ikonka - bylo změněno usn. 595/2016
ikonka - mění usnesení usn. 366/2007 , usn. 964/2014
Usnesení č.665 132 kB
174 kB
978/15 Další využití Centra biologické ochrany Těchonín
Usnesení č.666 132 kB
174 kB
988/15 Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2014, s přehledem čerpání finančních prostředků a poskytnutých záruk k úvěrům
ikonka - mění usnesení usn. 1207/2007 , usn. 1088/2014
Usnesení č.667 135 kB
180 kB
995/15 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2015
Příloha č.1 115 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.667
Příloha č.2 115 kB
61 kB
Příloha č.2 k usnesení č.667
Příloha č.3 129 kB
72 kB
Příloha č.3 k usnesení č.667
Usnesení č.668 129 kB
170 kB
958/15 Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2014
Usnesení č.669 126 kB
170 kB
952/15 Aktuální stav legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě k 1. červenci 2015
ikonka - mění usnesení usn. 68/2015
Usnesení č.670 129 kB
172 kB
967/15 Odvolání a jmenování člena a zástupce člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
Usnesení č.671 125 kB
170 kB
999/15 Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Usnesení č.672 125 kB
169 kB
1000/15 Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020
Usnesení č.673 126 kB
170 kB
985/15 Návrh na změny ve složení Akreditační komise
Usnesení č.674 128 kB
170 kB
994/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy reprezentačního mužstva České republiky v basketbalu na vozíku na mistrovství Evropy
Usnesení č.675 134 kB
173 kB
987/15 Návrh na obeslání 21. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Medellín, Kolumbie, 12.-17.9.2015)
Usnesení č.676 129 kB
172 kB
968/15 Návrh na sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
Usnesení č.677 134 kB
172 kB
938/15 Informace o průběhu a výsledcích Třetí světové konference OSN ke snižování rizika katastrof (WCDRR – Sendai, Japonsko,14. - 18. března 2015)
Usnesení č.678 127 kB
170 kB
947/15 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Francouzské republice, která se uskutečnila dne 27. června 2015
Usnesení č.679 126 kB
170 kB
971/15 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Ukrajině dne 22. února 2015
Usnesení č.680 128 kB
170 kB
981/15 Zpráva z pracovní návštěvy místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka v Ukrajině ve dnech 27. – 28. dubna 2015
Usnesení č.681 131 kB
173 kB
1006/15 Možnost navýšení národního kofinancování Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Usnesení č.682 134 kB
172 kB
1011/15 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Nejvyššího soudu České republiky na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 6. 2009, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/14
Příloha č.1 216 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.682
Usnesení č.683 134 kB
176 kB
1019/15 Návrh opatření v souvislosti s migrační situací v České republice
Příloha č.1 187 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.683
Příloha č.2 182 kB
Příloha č.2 k usnesení č.683
Příloha č.3 186 kB
44 kB
Příloha č.3 k usnesení č.683
Usnesení č.684 126 kB
170 kB
1012/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 21. srpna 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk