Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-07-29
Program jednání 196 kB
151 kB
Dodatek č.1 207 kB
108 kB
Upozornění 125 kB
72 kB
Záznam z jednání 167 kB
Usnesení č.584 129 kB
173 kB
1573/14 Návrh zákona o hazardních hrách
Usnesení č.585 127 kB
171 kB
518/15 Návrh zákona o dani z hazardních her
Usnesení č.586 130 kB
172 kB
519/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Usnesení č.587 130 kB
172 kB
77/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.588 136 kB
177 kB
520/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.589 131 kB
174 kB
523/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - ruší usnesení usn. 730/2001 , usn. 1229/1999
Usnesení č.590 126 kB
172 kB
583/15 Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
Usnesení č.591 132 kB
173 kB
584/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.592 126 kB
172 kB
515/15 Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
Usnesení č.593 130 kB
172 kB
516/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.594 130 kB
172 kB
671/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.595 131 kB
174 kB
857/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.
Usnesení č.596 132 kB
172 kB
494/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.597 132 kB
170 kB
896/15 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa Beznosky, Karla Fiedlera, Zdeňka Soukupa, Marty Semelové a Aleny Nohavové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 533)
Příloha č.1 130 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.597
Usnesení č.598 129 kB
170 kB
907/15 Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 535)
Příloha č.1 120 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.598
Usnesení č.599 132 kB
170 kB
908/15 Návrh poslanců Bronislava Schwarze, Václava Horáčka, Štěpána Stupčuka, Zdeňka Ondráčka, Jana Chvojky, Stanislava Pflégera, Vlastimila Vozky, Marka Černocha, Lukáše Pletichy, Pavla Ploce, Stanislava Humla, Martina Komárka, Jany Pastuchové a Radima Holečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 539)
Příloha č.1 124 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.599
Usnesení č.600 131 kB
170 kB
909/15 Návrh poslanců Niny Novákové, Martina Plíška, Jitky Chalánkové, Jaroslava Lobkowicze, Markéty Adamové, Anny Putnové, Václava Horáčka, Zdeňka Bezecného, Gabriely Peckové, Karla Schwarzenberga, Herberta Pavery, Věry Kovářové, Heleny Langšádlové, Leoše Hegera, Jana Farského a Michala Kučery na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 541)
Příloha č.1 129 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.600
Usnesení č.601 130 kB
170 kB
910/15 Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 543)
Příloha č.1 124 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.601
Usnesení č.602 130 kB
170 kB
911/15 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 548)
Příloha č.1 126 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.602
Usnesení č.603 129 kB
170 kB
912/15 Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 549)
Příloha č.1 127 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.603
Usnesení č.604 130 kB
172 kB
890/15 Informace o nezbytných podmínkách pro řádné dokončení Integrovaného operačního programu 2007 - 2013
Usnesení č.605 130 kB
171 kB
897/15 Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.606 131 kB
172 kB
879/15 Aktualizace Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
Příloha č.1 248 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.606
ikonka - bylo zrušeno usn. 835/2018
Usnesení č.607 133 kB
175 kB
871/15 Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014
Usnesení č.608 129 kB
171 kB
881/15 Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020
Příloha č.1 128 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.608
Usnesení č.609 132 kB
174 kB
900/15 Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 1. až 10. dubna 2014
Usnesení č.610 127 kB
170 kB
876/15 Návrh náhradního řešení pro uskladnění munice a jiného nebezpečného materiálu pro potřeby integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události
Usnesení č.611 127 kB
172 kB
903/15 Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v České republice
Příloha č.1 265 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.611
ikonka - bylo změněno Usnesení č.612 137 kB
178 kB
913/15 Zvýšení stávající úrovně podpory kosmických aktivit České republiky a zajištění její udržitelnosti v letech 2016 až 2019
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.613 134 kB
170 kB
914/15 Významná veřejná zakázka VRTULNÍK W-3A-PP-1500 – Opravy a udržování (Servisní podpora vrtulníků W-3A Sokol)
Usnesení č.614 128 kB
171 kB
902/15 Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Statutárního města České Budějovice
Příloha č.1 59 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.614
Usnesení č.615 127 kB
170 kB
905/15 Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020
Usnesení č.616 130 kB
172 kB
906/15 Poskytnutí opakovaného peněžního daru vysoké škole Kalifornská univerzita Los Angeles (UCLA) na uspořádání Blízkovýchodních regionálních konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Praze
Usnesení č.617 128 kB
170 kB
901/15 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní cesty předsedy vlády do Bruselu na 2. summit Evropská unie - Společenství latinskoamerických a karibských států (EU - CELAC) ve dnech 10. a 11. června 2015
Usnesení č.618 126 kB
168 kB
647/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Usnesení č.619 128 kB
169 kB
921/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
Usnesení č.620 130 kB
172 kB
867/15 Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
ikonka - bylo změněno Usnesení č.621 134 kB
174 kB
944/15 Strategie migrační politiky České republiky včetně komunikace tématu migrace směrem k veřejnosti
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018 , usn. 294/2017 , usn. 735/2016 , usn. 824/2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.622 132 kB
174 kB
942/15 Agenda udržitelného rozvoje
Příloha č.1 211 kB
84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.622
Příloha č.2 213 kB
35 kB
Příloha č.2 k usnesení č.622
ikonka - bylo změněno usn. 167/2018
ikonka - mění usnesení usn. 434/2014 , usn. 37/2010
Usnesení č.623 132 kB
170 kB
927/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/15 o návrhu Krajského soudu v Plzni na zrušení ustanovení § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Usnesení č.624 126 kB
172 kB
933/15 Podnět Rady vlády pro záležitosti romské menšiny k podmínce souhlasu obce při posuzování nároku na doplatek na bydlení do tzv. dlouhodobého ubytovacího zařízení
Usnesení č.625 130 kB
170 kB
932/15 Návrh usnesení vlády, kterým vláda pověřuje ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Usnesení č.626 130 kB
170 kB
937/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstva vnitra
Usnesení č.627 166 kB
200 kB
930/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc červen 2015
Usnesení č.628 127 kB
168 kB
943/15 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za 2. čtvrtletí 2015
Usnesení č.629 129 kB
168 kB
926/15 Poskytnutí peněžního daru pro zvláštní monitorovací misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) (SMM) na Ukrajině v roce 2015
Usnesení č.630 132 kB
170 kB
919/15 Návrh na přijetí změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
Usnesení č.631 131 kB
172 kB
920/15 Návrh na obeslání 1. Konference smluvních stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi, která se uskuteční ve dnech 24. až 28. srpna 2015 v Cancúnu, delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.632 134 kB
174 kB
953/15 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., v rámci programů: Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů, Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, Sociální zemědělství a Zajištění úvěrů
Usnesení č.633 127 kB
168 kB
955/15 Změna ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.634 125 kB
168 kB
941/15 Informace o situaci Fondu ohrožených dětí
Usnesení č.635 Souhrnný návrh aktualizace priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky čj. T36/2015
Usnesení č.636 125 kB
168 kB
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2014 čj. T32/2015
Usnesení č.637 125 kB
168 kB
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2014 čj. T23/2015
Usnesení č.638 126 kB
168 kB
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2014 čj. T37/2015
Usnesení č.639 Posílení kapacity Úřadu pro zahraniční styky a informace v letech 2016 až 2025 čj. T35/2015
Usnesení č.640 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci čj. D266/2015
Usnesení č.641 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D268/2015
Usnesení č.642 129 kB
169 kB
Zdrojové zabezpečení schopností Vojenského zpravodajství na léta 2016 až 2021 čj. D269/2015
Usnesení č.643 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V223/2015
Usnesení č.644 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V224/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk