Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-07-13
Program jednání 191 kB
141 kB
Dodatek č.1 135 kB
76 kB
Záznam z jednání 120 kB
Usnesení č.557 127 kB
170 kB
1514/14 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Usnesení č.558 129 kB
170 kB
1534/14 Návrh atomového zákona
Usnesení č.559 127 kB
170 kB
1532/14 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
Usnesení č.560 128 kB
168 kB
787/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.561 131 kB
168 kB
853/15 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího Skalického, Niny Novákové, Roma Kostřici, Gabriely Peckové, Václava Horáčka, Anny Putnové, Markéty Adamové a Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 524)
Příloha č.1 131 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.561
Usnesení č.562 130 kB
168 kB
854/15 Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Miroslava Janulíka, Marka Černocha, Petra Adama, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Karla Fiedlera, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jiřího Štětiny, Jaroslava Holíka, Stanislava Berkovce a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších (sněmovní tisk č. 525)
Příloha č.1 126 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.562
Usnesení č.563 126 kB
167 kB
862/15 Koncepce zahraniční politiky České republiky
Usnesení č.564 135 kB
172 kB
831/15 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami
Příloha č.1 93 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.564
Usnesení č.565 134 kB
172 kB
847/15 Prioritizace agend a další postup procesního modelování a standardizace agend veřejné správy
Příloha č.1 224 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.565
Příloha č.2 689 kB
332 kB
Příloha č.2 k usnesení č.565
Usnesení č.566 136 kB
174 kB
828/15 Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 930/2014
Usnesení č.567 128 kB
168 kB
860/15 Žádost o udělení souhlasu kapitole Ústav pro studium totalitních režimů s použitím nároku z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
Usnesení č.568 129 kB
167 kB
850/15 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení č.569 126 kB
166 kB
832/15 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014
Usnesení č.570 130 kB
168 kB
825/15 Výsledek kontroly realizace nápravných opatření v České průmyslové zdravotní pojišťovně ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny
Usnesení č.571 125 kB
166 kB
839/15 Poskytnutí peněžního daru Palestinským autonomním územím v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
Usnesení č.572 126 kB
168 kB
858/15 Pracovní návštěva předsedy vlády v Belgickém království dne 14. července 2015
Usnesení č.573 125 kB
166 kB
840/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Marockého království Salaheddina Mezouara v České republice ve dnech 22. až 24. července 2015
Usnesení č.574 148 kB
187 kB
882/15 Návrh opatření v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015
Příloha č.1 383 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.574
Příloha č.2 377 kB
64 kB
Příloha č.2 k usnesení č.574
Příloha č.3 1232 kB
118 kB
Příloha č.3 k usnesení č.574
Usnesení č.575 127 kB
170 kB
Zpráva o zajištění obrany České republiky 2014 čj. V193/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk