Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-07-01
Program jednání 93 kB
139 kB
Dodatek č.1 79 kB
78 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.513 129 kB
171 kB
257/15 Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Usnesení č.514 125 kB
170 kB
250/15 Návrh zákona o některých přestupcích
Usnesení č.515 127 kB
170 kB
252/15 Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Usnesení č.516 128 kB
170 kB
657/15 Návrh nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
Usnesení č.517 126 kB
168 kB
656/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.518 131 kB
169 kB
774/15 Návrh poslanců Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jiřího Štětiny a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 496)
Příloha č.1 128 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.518
Usnesení č.519 130 kB
168 kB
775/15 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 499)
Příloha č.1 114 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.519
Usnesení č.520 129 kB
168 kB
770/15 Posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti v letech 2016 až 2018
Usnesení č.521 128 kB
169 kB
768/15 Návrh na prodloužení maximálního období čerpání dotací na podnikatelskou činnost z Rámcových programů pro podporu technologických center a center strategických služeb
Usnesení č.522 129 kB
172 kB
769/15 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014
Usnesení č.523 128 kB
168 kB
763/15 Strategie digitální gramotnosti České republiky na období let 2015 až 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.524 130 kB
170 kB
757/15 Zpráva o stavu přípravy a průběhu realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy
ikonka - bylo změněno usn. 270/2017
Usnesení č.525 127 kB
170 kB
375/15 Přestavba železničního uzlu Brno
Usnesení č.526 128 kB
168 kB
764/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 43)
Příloha č.1 395 kB
Příloha č.1 k usnesení č.526
Usnesení č.527 138 kB
176 kB
779/15 Informace o přípravě významné veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro MV ČR a ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
Příloha č.1 128 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.527
Příloha č.2 111 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.527
Usnesení č.528 129 kB
168 kB
788/15 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014
Usnesení č.529 125 kB
166 kB
772/15 Příspěvkový řád Hospodářské komory České republiky
Usnesení č.530 125 kB
167 kB
784/15 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2014
Usnesení č.531 125 kB
167 kB
753/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 3. července 2015
Usnesení č.532 126 kB
167 kB
752/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Andorrského knížectví Gilberta Saboyi Sunyé v České republice ve dnech 2. a 3. července 2015
Usnesení č.533 132 kB
170 kB
798/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.534 133 kB
170 kB
817/15 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 415), z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.535 124 kB
167 kB
818/15 Informace o vzdání se funkce zástupkyně hlavního hygienika České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk