Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-06-24
Program jednání 100 kB
164 kB
Dodatek č.1 80 kB
83 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.483 57 kB
168 kB
416/15 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 až 2018
Usnesení č.484 72 kB
178 kB
740/15 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018
Usnesení č.485 59 kB
168 kB
354/15 Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů
Usnesení č.486 60 kB
172 kB
675/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.487 60 kB
172 kB
747/15 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
Usnesení č.488 55 kB
170 kB
750/15 Návrh nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
Usnesení č.489 55 kB
169 kB
702/15 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Usnesení č.490 60 kB
170 kB
730/15 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491)
Příloha č.1 41 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.490
Usnesení č.491 56 kB
170 kB
738/15 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2015 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016
Příloha č.1 88 kB
194 kB
Příloha č.1 k usnesení č.491
Příloha č.2 92 kB
164 kB
Příloha č.2 k usnesení č.491
Usnesení č.492 70 kB
172 kB
718/15 Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 103. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2014
Příloha č.1 41 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.492
Usnesení č.493 58 kB
170 kB
743/15 Aktualizace Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022, schváleného usnesením vlády ČR dne 22. ledna 2014 č. 59
Usnesení č.494 60 kB
170 kB
739/15 Aktualizace dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Příloha č.1 57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.494
ikonka - bylo změněno Usnesení č.495 61 kB
175 kB
731/15 Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO a Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU
Příloha č.1 117 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.495
ikonka - bylo změněno usn. 1081/2015
Usnesení č.496 61 kB
173 kB
705/15 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy“
Usnesení č.497 81 kB
194 kB
748/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2015
Usnesení č.498 55 kB
168 kB
712/15 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014
Usnesení č.499 56 kB
169 kB
719/15 Aktualizace Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
Usnesení č.500 57 kB
170 kB
720/15 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO „Active Fence“ v Turecké republice
Usnesení č.501 56 kB
170 kB
721/15 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.502 55 kB
168 kB
741/15 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2014
Usnesení č.503 61 kB
174 kB
726/15 Návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
Usnesení č.504 57 kB
170 kB
745/15 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 25. – 26. června 2015 v Bruselu
Usnesení č.505 57 kB
170 kB
716/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. června 2015
Usnesení č.506 56 kB
170 kB
715/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Nizozemském království dne 29. června 2015
Usnesení č.507 57 kB
170 kB
746/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Černé Hory Mila Đukanoviće v České republice ve dnech 1. a 2. července 2015
Usnesení č.508 60 kB
171 kB
612/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.509 56 kB
170 kB
783/15 Změna ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.510 55 kB
170 kB
781/15 Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.511 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci čj. D205/2015
Usnesení č.512 O změně usnesení vlády ze dne 22. ledna 2014 č. 75/V o Programu asistence vybraným afghánským civilním spolupracovníkům Armády České republiky čj. V183/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk