Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-06-15
Program jednání 88 kB
128 kB
Dodatek č.1 74 kB
77 kB
Dodatek č.2 74 kB
77 kB
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.459 55 kB
167 kB
674/15 Návrh nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Usnesení č.460 55 kB
166 kB
681/15 Návrh nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Usnesení č.461 57 kB
167 kB
646/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.462 57 kB
167 kB
665/15 Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
Usnesení č.463 60 kB
167 kB
698/15 Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 488)
Příloha č.1 47 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.463
Usnesení č.464 60 kB
166 kB
697/15 Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 487)
Příloha č.1 46 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.464
Usnesení č.465 69 kB
173 kB
677/15 Návrh první systemizace služebních a pracovních míst
Usnesení č.466 55 kB
166 kB
670/15 Dlouhodobý výhled pro obranu 2030
Usnesení č.467 58 kB
168 kB
692/15 Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy
Usnesení č.468 59 kB
140 kB
648/15 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2016 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2018
Příloha č.1 73 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.468
Usnesení č.469 57 kB
168 kB
686/15 Výběrové řízení na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.470 59 kB
170 kB
687/15 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016
Příloha č.1 229 kB
424 kB
Příloha č.1 k usnesení č.470
Usnesení č.471 59 kB
172 kB
599/15 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 177 kB
566 kB
Příloha č.1 k usnesení č.471
Usnesení č.472 56 kB
166 kB
689/15 Informace o významných veřejných zakázkách podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které byly nebo mají být zahájeny v roce 2015 v resortu Ministerstva vnitra a jemu podřízených orgánech a organizacích
Usnesení č.473 58 kB
166 kB
683/15 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014
Usnesení č.474 57 kB
166 kB
699/15 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014
Usnesení č.475 59 kB
168 kB
693/15 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014
Usnesení č.476 56 kB
166 kB
685/15 Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2014
Usnesení č.477 56 kB
167 kB
678/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Arménské republice ve dnech 24. a 25. června 2015
Usnesení č.478 58 kB
168 kB
703/15 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Usnesení č.479 57 kB
168 kB
709/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Usnesení č.480 69 kB
172 kB
724/15 Zvýšení kapacit Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády v souvislosti s naplňováním Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie
Příloha č.1 41 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.480
Usnesení č.481 55 kB
168 kB
725/15 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
Usnesení č.482 60 kB
168 kB
593/15 Návrh projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace JHR (Jules Horowitz Reactor)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk