Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-05-25
Program jednání 95 kB
159 kB
Dodatek č.1 79 kB
83 kB
Záznam z jednání 136 kB
Usnesení č.373 55 kB
168 kB
447/15 Návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Usnesení č.374 66 kB
168 kB
225/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.375 59 kB
168 kB
1299/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.376 59 kB
169 kB
1577/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.377 64 kB
166 kB
1119/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.378 60 kB
168 kB
367/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.379 58 kB
170 kB
533/15 Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO"
Usnesení č.380 71 kB
174 kB
532/15 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018
Usnesení č.381 57 kB
167 kB
402/15 Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
Usnesení č.382 60 kB
170 kB
555/15 Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 364/2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.383 61 kB
170 kB
566/15 Navýšení rozpočtu Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.384 57 kB
167 kB
552/15 Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT o 58,5 mil. Kč
Usnesení č.385 69 kB
170 kB
587/15 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020
Usnesení č.386 58 kB
170 kB
536/15 Ustavení koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství
Usnesení č.387 53 kB
166 kB
535/15 Informace o významných veřejných zakázkách zadávaných v roce 2015 v resortu Ministerstva zemědělství ČR
Usnesení č.388 55 kB
166 kB
558/15 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České bezpečnosti 2014
Usnesení č.389 61 kB
169 kB
538/15 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2014 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015
Usnesení č.390 57 kB
168 kB
576/15 2. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Usnesení č.391 57 kB
166 kB
560/15 Vyjádření vlády k žádosti obce Jesenice o stanovení městem
Usnesení č.392 58 kB
168 kB
588/15 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
Usnesení č.393 56 kB
166 kB
546/15 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2014
Usnesení č.394 60 kB
167 kB
578/15 Schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie zvoleným podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a schválení odměn členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie od 1. ledna 2015
Příloha č.1 42 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.394
Příloha č.2 41 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.394
Usnesení č.395 58 kB
167 kB
562/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na I. Evropské hry
Usnesení č.396 60 kB
152 kB
565/15 Návrh na sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
Usnesení č.397 55 kB
166 kB
586/15 Podání žádosti České republiky o získání statusu pozorovatele v Tichomořské alianci
Usnesení č.398 73 kB
147 kB
556/15 Návrh na obeslání 104. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 1. června - 13. června 2015)
Příloha č.1 41 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.398
Usnesení č.399 58 kB
167 kB
585/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Arménské republiky Hovika Abrahamjana v České republice ve dnech 1. – 3. června 2015
Usnesení č.400 56 kB
166 kB
564/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Tuniské republiky Taieba Baccouche v České republice ve dnech 1. až 3. června 2015
Usnesení č.401 63 kB
168 kB
537/15 Zpráva o průběhu a výsledcích čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (23. - 26. září 2014, Mikulov, Česká republika) a další záležitosti spojené s naplňováním této Úmluvy v ČR a nadcházejícím předsednictvím v Úmluvě na období 2014 - 2017
Usnesení č.402 58 kB
136 kB
577/15 Informace o průběhu a výsledcích 23. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 25. - 28. listopadu 2014
Usnesení č.403 58 kB
166 kB
548/15 Zpráva o státní návštěvě monackého knížete Alberta II. v České republice ve dnech 8. – 10. dubna 2015
Usnesení č.404 59 kB
167 kB
547/15 Zpráva o účasti náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka v zastoupení ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, skandinávských a baltských zemí (tzv. NB8) ve Štrbském Plese (Slovensko) ve dnech 12.-13. března 2015
Usnesení č.405 61 kB
170 kB
594/15 Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/15 o návrhu Nejvyššího správního soudu na konstatování rozporu ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., s ústavním pořádkem
Usnesení č.406 69 kB
176 kB
596/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2015
Usnesení č.407 58 kB
150 kB
597/15 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka na ministerské zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) do Paříže ve dnech 3. - 4. června 2015
Usnesení č.408 59 kB
168 kB
617/15 Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2015 podle § 22 odstavce 3 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.409 61 kB
152 kB
620/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 304 – Úřad vlády České republiky
Usnesení č.410 69 kB
153 kB
611/15 Návrh na obeslání 17. Kongresu Světové meteorologické organizace (WMO) (25. května – 12. června 2015, Ženeva - Švýcarsko)
Příloha č.1 61 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.410

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk