Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-05-18
Program jednání 75 kB
94 kB
Dodatek č.1 71 kB
92 kB
Upozornění 55 kB
72 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.359 59 kB
171 kB
100/15 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zákon o prokazování původu majetku)
Usnesení č.360 57 kB
172 kB
219/15 Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Usnesení č.361 59 kB
170 kB
359/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.362 70 kB
176 kB
1497/14 Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Příloha č.1 181 kB
130 kB
Příloha č.1 k usnesení č.362
ikonka - ruší usnesení usn. 211/2004
Usnesení č.363 60 kB
171 kB
531/15 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2015
Příloha č.1 53 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.363
Příloha č.2 59 kB
43 kB
Příloha č.2 k usnesení č.363
Usnesení č.364 58 kB
171 kB
530/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
Usnesení č.365 61 kB
152 kB
527/15 Návrh na obeslání 12. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Punta del Este, Uruguayská východní republika, 1. až 9. června 2015)
Příloha č.1 43 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.365
Usnesení č.366 58 kB
138 kB
529/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Keňské republice, Mosambické republice a Mauricijské republice ve dnech 25. až 30. května 2015
Usnesení č.367 60 kB
172 kB
1582/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Usnesení č.368 53 kB
168 kB
133/15 Věcný záměr zákona o odpadech
Usnesení č.369 61 kB
139 kB
549/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/15 o návrhu I. senátu Ústavního soudu na konstatování rozporu ustanovení § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, s ústavním pořádkem
Usnesení č.370 57 kB
137 kB
550/15 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky za rok 2014 a 1. čtvrtletí roku 2015
Usnesení č.371 57 kB
170 kB
561/15 Určení zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu
Usnesení č.372 59 kB
138 kB
563/15 Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu státním podnikem LOM PRAHA s. p. formou pronájmu vojenského materiálu tuzemskému subjektu pro testovací lety zahraničních pilotů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk