Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-05-13
Program jednání 82 kB
132 kB
Dodatek č.1 70 kB
78 kB
Dodatek č.2 69 kB
76 kB
Záznam z jednání 121 kB
Usnesení č.345 63 kB
172 kB
1028/14 Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.346 71 kB
170 kB
126/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.347 58 kB
166 kB
131/15 Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností
Usnesení č.348 68 kB
176 kB
493/15 Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020
Příloha č.1 67 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
Příloha č.2 83 kB
72 kB
Příloha č.2 k usnesení č.348
Usnesení č.349 62 kB
166 kB
500/15 Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015
Usnesení č.350 61 kB
166 kB
491/15 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.351 62 kB
170 kB
488/15 Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací
ikonka - bylo změněno usn. 107/2017
Usnesení č.352 61 kB
166 kB
512/15 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
Usnesení č.353 59 kB
166 kB
501/15 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2015
Usnesení č.354 61 kB
166 kB
454/15 Schválení způsobu úhrady nákladů spojených se společným zasedáním vlády České republiky a vlády Slovenské republiky ve Valticích dne 12. května 2015
Usnesení č.355 61 kB
167 kB
502/15 Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Bratislavy a jeho účasti na jednání ministrů zahraničních věcí V4 a Německa dne 23. března 2015
Usnesení č.356 61 kB
168 kB
528/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR na Slovensku u příležitosti jednání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství v Bratislavě ve dnech 14.-15. května 2015
Usnesení č.357 60 kB
168 kB
542/15 Informace o humanitární a konzulární situaci v Nepálu a o pomoci ze strany České republiky
Usnesení č.358 67 kB
172 kB
543/15 Uvolnění finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s realizací usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2015 č. 90 a závazkem České republiky zaplatit rozdíl mezi výší platů a víceúčelových paušálních náhrad skutečně vyplacených v letech 2012 až 2014 a platů a víceúčelových paušálních náhrad, které by byly vyplaceny při použití platové základny vypočtené shodným způsobem z průměrné nominální měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře - přepočtené počty, splatným nejpozději spolu s platem za měsíc květen 2015 a v souvislosti s navýšením prostředků vyplývajícím ze změny stanovení platové základny pro výpočet platů soudců a státních zástupců pro rok 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk