Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-04-22
Program jednání 88 kB
119 kB
Dodatek č.1 72 kB
76 kB
Záznam z jednání 107 kB
Usnesení č.283 74 kB
158 kB
430/15 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014
Usnesení č.284 68 kB
168 kB
284/15 Návrh nařízení vlády o oborech státní služby
Usnesení č.285 58 kB
167 kB
378/15 Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Usnesení č.286 61 kB
138 kB
382/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.287 60 kB
166 kB
423/15 Návrh poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství (sněmovní tisk č. 432)
Příloha č.1 54 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.287
Usnesení č.288 69 kB
166 kB
424/15 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Miroslava Kalouska, Niny Novákové, Františka Laudáta, Marka Ženíška, Zdeňka Bezecného, Jiřího Skalického, Daniela Korteho, Karla Schwarzenberga, Jiřího Koubka, Michala Kučery a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony (sněmovní tisk č. 433)
Příloha č.1 70 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.288
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.289 74 kB
146 kB
368/15 Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu
ikonka - bylo zrušeno usn. 487/2019
Usnesení č.290 64 kB
138 kB
418/15 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misích Organizace spojených národů UNDOF a MINUSMA
ikonka - bylo změněno Usnesení č.291 61 kB
166 kB
411/15 Schválení výše účasti státního rozpočtu České republiky na realizaci programu reprodukce majetku 107V410 - Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil Armády České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 294/2019
Usnesení č.292 58 kB
138 kB
420/15 Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plukovníka Mgr. Petra Kašpara do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.293 61 kB
167 kB
403/15 Přehled finančních nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření krvácivé horečky Ebola v České republice za 1. čtvrtletí 2015 včetně přehledu dosud nezohledněných finančních nákladů za rok 2014
Usnesení č.294 76 kB
142 kB
417/15 Návrh na obeslání 12. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 7. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a 7. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (4. až 15. května 2015, Ženeva, Švýcarská konfederace)
Příloha č.1 75 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.294
Usnesení č.295 82 kB
142 kB
413/15 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
Usnesení č.296 62 kB
138 kB
427/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana u Svatého stolce dne 24. dubna 2015
Usnesení č.297 60 kB
167 kB
429/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 4. května 2015
Usnesení č.298 61 kB
166 kB
421/15 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Philipa Hammonda v České republice uskutečněné dne 27. února 2015
Usnesení č.299 72 kB
169 kB
431/15 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2015 v kapitole Ministerstva financí
Usnesení č.300 61 kB
170 kB
446/15 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly Úřadu vlády v souvislosti s povinností uhradit pohledávku finančního úřadu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk