Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-04-08
Program jednání 103 kB
124 kB
Záznam z jednání 101 kB
Usnesení č.233 56 kB
42 kB
1118/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.234 55 kB
42 kB
1117/14 Návrh zákona o službě vojáků v záloze
Usnesení č.235 55 kB
42 kB
1338/14 Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
Usnesení č.236 57 kB
43 kB
104/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostní (katastrální zákon)
Usnesení č.237 56 kB
42 kB
1014/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.238 58 kB
44 kB
113/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.239 55 kB
43 kB
182/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Usnesení č.240 56 kB
44 kB
282/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.241 54 kB
42 kB
283/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Usnesení č.242 54 kB
42 kB
285/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Usnesení č.243 56 kB
42 kB
369/15 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk č. 425)
Příloha č.1 86 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.243
Usnesení č.244 55 kB
42 kB
370/15 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 426)
Příloha č.1 100 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.244
Usnesení č.245 52 kB
41 kB
380/15 Pracovní návštěva předsedkyně vlády Polské republiky Ewy Kopacz v České republice dne 20. dubna 2015
Usnesení č.246 51 kB
40 kB
381/15 Návrh na uskutečnění společného zasedání vlády České republiky a vlády Slovenské republiky ve Valticích dne 12. května 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.247 58 kB
44 kB
305/15 Dispozice s areálem administrativních objektů náměstí Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město
ikonka - bylo změněno usn. 9/2017
Usnesení č.248 61 kB
46 kB
355/15 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 258)
Příloha č.1 117 kB
107 kB
Příloha č.1 k usnesení č.248
ikonka - mění usnesení usn. 314/2005 , usn. 793/2012
Usnesení č.249 61 kB
46 kB
356/15 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2014
Usnesení č.250 52 kB
40 kB
377/15 Zrušení stupně utajení VYHRAZENÉ u usnesení vlády ze dne 4. února 2015 č. 83/V, k Informaci o řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958
Usnesení č.251 52 kB
40 kB
360/15 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.252 54 kB
42 kB
358/15 Změna Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Příloha č.1 63 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.252
ikonka - mění usnesení usn. 1457/2009
Usnesení č.253 58 kB
42 kB
366/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Usnesení č.254 52 kB
42 kB
341/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovinské republice ve dnech 13. a 14. dubna 2015
Usnesení č.255 52 kB
43 kB
349/15 Návrh účasti ministra zahraničních věcí na ministerském zasedání Evropské unie a států jižního Středomoří v Barceloně ve dnech 12. a 13. dubna 2015 a návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Alžírské demokratické a lidové republice ve dnech 13. až 15. dubna 2015
Usnesení č.256 51 kB
41 kB
339/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Albánské republiky Ditmira Bushatiho v České republice dne 10. dubna 2015
Usnesení č.257 51 kB
41 kB
338/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Egyptské arabské republiky Sameha Shoukryho v České republice ve dnech 16. a 17. dubna 2015
Usnesení č.258 54 kB
42 kB
337/15 Návrh nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Usnesení č.259 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců č.j. V103/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk