Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-03-30
Program jednání 81 kB
96 kB
Dodatek č.1 58 kB
32 kB
Upozornění 55 kB
30 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.212 57 kB
44 kB
1219/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.213 57 kB
43 kB
1589/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.214 54 kB
42 kB
173/15 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Usnesení č.215 53 kB
42 kB
62/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
Usnesení č.216 55 kB
41 kB
325/15 Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 420)
Příloha č.1 88 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.216
Usnesení č.217 55 kB
42 kB
326/15 Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 421)
Příloha č.1 86 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.217
Usnesení č.218 61 kB
52 kB
26/15 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014)
Usnesení č.219 58 kB
44 kB
308/15 Návrh dalšího postupu České republiky ve věci rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2015, kterým zamítla žádost o zproštění povinnosti poskytnout vlastní zdroje ve výši 53.976.340 Kč podle čl. 17 odst. 2 nařízení 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.220 54 kB
41 kB
327/15 Rozhodování účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací
ikonka - bylo zrušeno usn. 314/2016
Usnesení č.221 55 kB
42 kB
324/15 Návrh podpory vlády kandidatuře České basketbalové federace na pořádání Mistrovství Evropy žen v basketbalu v červnu 2017
Usnesení č.222 58 kB
42 kB
303/15 Významná veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti Provedení předepsaných prací (PP - 2000) na letounech L - 159 T1
Usnesení č.223 57 kB
44 kB
319/15 Využití Aplikace MS2014+ pro potřeby Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
Usnesení č.224 55 kB
43 kB
306/15 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o narovnání majetkoprávních vztahů (celek č. 41)
Příloha č.1 323 kB
Příloha č.1 k usnesení č.224
Usnesení č.225 53 kB
42 kB
302/15 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014
Usnesení č.226 53 kB
42 kB
310/15 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014
Usnesení č.227 52 kB
43 kB
313/15 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí do Milána dne 31. března 2015
Usnesení č.228 53 kB
40 kB
351/15 Informace o stavu plnění harmonogramu prací pro zabezpečení legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, s návrhem jeho aktualizace
ikonka - bylo změněno Usnesení č.229 55 kB
46 kB
346/15 Změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám - identifikační číslo programu 115 280
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.230 57 kB
41 kB
352/15 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2015
Usnesení č.231 56 kB
42 kB
353/15 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstva spravedlnosti
Usnesení č.232 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci č.j. D101/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk