Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-03-25
Program jednání 91 kB
71 kB
Záznam z jednání 58 kB
Usnesení č.201 54 kB
42 kB
1459/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Usnesení č.202 53 kB
43 kB
194/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.203 52 kB
42 kB
260/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Usnesení č.204 52 kB
42 kB
261/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Usnesení č.205 52 kB
42 kB
262/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
Usnesení č.206 54 kB
43 kB
296/15 Vyhodnocení a analýza změny nové právní úpravy týkající se ochrany spotřebitele po 1. 1. 2014, oddlužení po 1. 1. 2014 a vymáhání pohledávek po 1. 1. 2013, vyhodnocení jejich efektivity a navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k zefektivnění již zavedených opatření
Usnesení č.207 54 kB
42 kB
297/15 Výstupy a návrhy opatření Pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení
Usnesení č.208 58 kB
45 kB
298/15 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. ledna 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Usnesení č.209 56 kB
44 kB
158/15 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
Usnesení č.210 65 kB
55 kB
300/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2015
Usnesení č.211 57 kB
43 kB
270/15 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 1. až 10. dubna 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk