Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-03-16
Program jednání 92 kB
76 kB
Dodatek č.1 80 kB
38 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.179 57 kB
45 kB
1148/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.180 54 kB
42 kB
1040/14 Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách
Usnesení č.181 53 kB
41 kB
1435/14 Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Usnesení č.182 54 kB
42 kB
247/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.183 56 kB
42 kB
273/15 Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 403)
Příloha č.1 103 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.183
Usnesení č.184 55 kB
41 kB
274/15 Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
Příloha č.1 77 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.184
Usnesení č.185 56 kB
43 kB
277/15 Plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti pro rok 2015 s výhledem do roku 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.186 58 kB
43 kB
242/15 Zabezpečení výroby osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra od 1. ledna 2016
ikonka - bylo změněno usn. 526/2017
Usnesení č.187 57 kB
44 kB
271/15 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy a členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.188 55 kB
42 kB
266/15 Návrh na rozšíření administrativní plochy pro potřebu Generálního finančního ředitelství
Příloha č.1 57 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.188
Usnesení č.189 57 kB
42 kB
255/15 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen – prosinec 2014
Usnesení č.190 56 kB
42 kB
256/15 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014
Usnesení č.191 58 kB
44 kB
268/15 Implementace Slavkovské deklarace
Usnesení č.192 55 kB
42 kB
264/15 Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Busan, Korejská republika, 20. 10. až 7. 11. 2014)
Usnesení č.193 54 kB
42 kB
174/15 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.194 55 kB
42 kB
175/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Usnesení č.195 60 kB
44 kB
280/15 Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/15 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.196 52 kB
42 kB
281/15 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 20. března 2015 v Bruselu
Usnesení č.197 59 kB
44 kB
295/15 Informace o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015
Usnesení č.198 60 kB
46 kB
294/15 Návrh na obeslání 13. kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (Doha, Katar, 12. – 19. dubna 2015)
Příloha č.1 62 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.198
Usnesení č.199 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci čj. D83/2015
Usnesení č.200 51 kB
40 kB
Statut Vojenského zpravodajství čj. V66/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk