Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-03-04
Program jednání 83 kB
88 kB
Dodatek č.1 61 kB
32 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.147 55 kB
42 kB
218/15 Návrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Ivo Pojezného, Květy Matušovské, Jana Klána a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 402)
Příloha č.1 83 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.147
Usnesení č.148 57 kB
44 kB
179/15 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2014
Příloha č.1 77 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.148
Příloha č.2 95 kB
81 kB
Příloha č.2 k usnesení č.148
Příloha č.3 84 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.148
Usnesení č.149 59 kB
48 kB
195/15 Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)
Usnesení č.150 52 kB
40 kB
222/15 Návrh usnesení vlády k provedení prvního služebního hodnocení státních zaměstnanců podle § 155 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Usnesení č.151 52 kB
40 kB
223/15 Informace o průběhu implementace zákona o státní službě
Usnesení č.152 59 kB
46 kB
221/15 Další humanitární pomoc České republiky oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola
Usnesení č.153 53 kB
41 kB
209/15 Návrh na jmenování místopředsedy výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.154 54 kB
42 kB
208/15 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise a náhradníka člena Státní volební komise
Usnesení č.155 53 kB
40 kB
176/15 Zvýšení hodnoty humanitární pomoci České republiky Středoafrické republice prostřednictvím mise Evropské unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA), schválené vládou usnesením ze dne 1. prosince 2014 č. 990
Usnesení č.156 59 kB
46 kB
197/15 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava
Usnesení č.157 61 kB
46 kB
180/15 Návrh na schválení Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.158 60 kB
45 kB
187/15 Návrh na podpis a ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
Příloha č.1 52 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.158
ikonka - bylo změněno usn. 155/2017 , usn. 151/2017
Usnesení č.159 62 kB
47 kB
220/15 Návrh na obeslání 3. světové konference pro snižování rizika katastrof (14. až 18. března 2015, Sendai, Japonsko)
Příloha č.1 58 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 56 kB
42 kB
192/15 Informace o průběhu a výsledcích 8. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Ženeva, Švýcarská konfederace, 3. až 5. prosince 2014)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.161 59 kB
44 kB
236/15 Návrh na sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
Příloha č.1 55 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.161
ikonka - bylo změněno usn. 39/2017
Usnesení č.162 51 kB
40 kB
244/15 Informace o tragické události v Uherském Brodě
Usnesení č.163 56 kB
42 kB
245/15 Uctění památky obětí střelce, které tragicky zahynuly dne 24. února 2015 v Uherském Brodě
Usnesení č.164 56 kB
43 kB
246/15 Vyvážení munice, výbušnin a dalších nebezpečných látek z areálu Vrbětice v režimu evakuace z pokynu velitele zásahu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk