Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-02-23
Program jednání 98 kB
94 kB
Dodatek č.1 86 kB
48 kB
Záznam z jednání 87 kB
Usnesení č.114 56 kB
46 kB
990/14 Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Usnesení č.115 56 kB
43 kB
1158/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.116 58 kB
46 kB
1157/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.117 56 kB
46 kB
99/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv
Usnesení č.118 57 kB
46 kB
156/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.119 58 kB
48 kB
1472/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.120 54 kB
44 kB
53/15 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Usnesení č.121 55 kB
44 kB
167/15 Návrh poslanců Miroslava Opálky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 392)
Příloha č.1 85 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.121
Usnesení č.122 55 kB
44 kB
168/15 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 393)
Příloha č.1 85 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.122
Usnesení č.123 56 kB
45 kB
169/15 Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 394)
Příloha č.1 80 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.123
ikonka - bylo změněno Usnesení č.124 63 kB
53 kB
116/15 Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015
ikonka - bylo změněno usn. 412/2016
ikonka - mění usnesení usn. 144/2014
Usnesení č.125 57 kB
45 kB
146/15 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2015
Příloha č.1 77 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.125
Usnesení č.126 59 kB
48 kB
161/15 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018
Usnesení č.127 59 kB
50 kB
166/15 Strategie romské integrace do roku 2020
Usnesení č.128 57 kB
47 kB
172/15 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na posílení rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení č.129 59 kB
49 kB
155/15 Návrh na zvýšení počtu funkčních míst sekce pro státní službu a sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra
Usnesení č.130 55 kB
44 kB
143/15 Návrh na změnu Statutu Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
Příloha č.1 98 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.130
ikonka - mění usnesení usn. 282/2011
Usnesení č.131 61 kB
48 kB
150/15 1. Změna usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 460, o předchozím souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s podnikem Lesy České republiky, s.p. 2. Žádost o vydání předchozího souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik s likvidací 3. Informace o záměru pověřit výkonem činností vykonávaných Zemským hřebčincem Písek státní podnik a Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik, státní příspěvkové organizace, které budou zřízeny podle ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 460/2013
Usnesení č.132 63 kB
39 kB
170/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc leden 2015
Usnesení č.133 57 kB
46 kB
54/15 Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 až 2015
Usnesení č.134 58 kB
46 kB
142/15 Změna časových ukazatelů programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika
Příloha č.1 45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
ikonka - mění usnesení usn. 1182/2009
Usnesení č.135 54 kB
44 kB
164/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spojených státech amerických ve dnech 1. až 3. března 2015
Usnesení č.136 52 kB
44 kB
162/15 Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 28. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě dne 3. března 2015
Usnesení č.137 55 kB
44 kB
163/15 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice dne 27. ledna 2015
Usnesení č.138 56 kB
44 kB
165/15 Zpráva o pracovní návštěvě spolkového kancléře Rakouska Wernera Faymanna a předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 29. ledna 2015
Usnesení č.139 56 kB
46 kB
25/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.140 60 kB
46 kB
185/15 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/15 o návrhu skupiny dvaceti senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 15 odst. 12 ve slovech „v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení přílohy č. 3, oddílu C daného zákona v části, kde jsou definovány symboly úhradových limitů „A“ a „B“, jakož i části, kde je těmito symboly limitována výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků
Usnesení č.141 51 kB
43 kB
188/15 Návrh na jmenování rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Usnesení č.142 52 kB
45 kB
181/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Saska - Anhaltska Reinera Haseloffa v České republice dne 3. března 2015
Usnesení č.143 50 kB
42 kB
204/15 Návrh na jmenování členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.144 52 kB
42 kB
206/15 Návrh řešení postavení Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest v souladu s požadavky Evropské komise
Usnesení č.145 61 kB
48 kB
207/15 Návrh usnesení vlády o přijetí do služebního poměru a o jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
Usnesení č.146 51 kB
42 kB
203/15 Jmenování soudců
Příloha č.1 66 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.146

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk