Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-02-16
Program jednání 89 kB
64 kB
Dodatek č.1 83 kB
46 kB
Záznam z jednání 77 kB
Usnesení č.100 57 kB
43 kB
46/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.101 54 kB
41 kB
1414/14 Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsob jejich zapisování
Usnesení č.102 53 kB
42 kB
1415/14 Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Usnesení č.103 55 kB
40 kB
139/15 Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci (sněmovní tisk č. 390)
Příloha č.1 113 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.103
Usnesení č.104 56 kB
42 kB
140/15 Návrh poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 391)
Příloha č.1 103 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.104
Usnesení č.105 57 kB
46 kB
125/15 Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
ikonka - mění usnesení usn. 364/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.106 55 kB
41 kB
92/15 Stav plnění jednotlivých opatření obsažených v návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění
ikonka - bylo změněno usn. 173/2017
Usnesení č.107 51 kB
40 kB
120/15 Návrh usnesení vlády o stanovení požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místa státních tajemníků v ministerstvech a Úřadu vlády České republiky a o některých otázkách aplikace zákona o státní službě
Usnesení č.108 58 kB
42 kB
153/15 Návrh usnesení vlády o průběhu výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
Usnesení č.109 53 kB
42 kB
154/15 Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vláda pověřuje některé členy vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči některým vedoucím služebních úřadů, které jsou ústředními správními úřady
Usnesení č.110 58 kB
42 kB
151/15 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu
Usnesení č.111 56 kB
41 kB
141/15 Zpráva o plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Deklarace Stockholmského mezinárodního fóra o holocaustu
Usnesení č.112 53 kB
41 kB
145/15 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Korejské republice ve dnech 23.-27. února 2015
Usnesení č.113 52 kB
40 kB
144/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Senegalské republiky a Senegalců v zahraničí Mankeur Ndiaye v České republice ve dnech 23. - 25. února 2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk